poniedziałek, 1 lipca 2013

Skutki uchybienia terminu na wyjaśnienie rażąco niskiej ceny w ofercie

Zgodnie z treścią art. 90 ust. 1 Pzp zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Powstaje jednak pytanie, czy w przypadku udzielenia spóźnionych wyjaśnień zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy?


Odpowiedź na to pytanie udzieliła ostatnio Krajowa Izba Odwoławcza w swoim wyroku z dnia 26 marca 2013 r. (KIO 598/13, KIO 600/13). W uzasadnieniu wyroku czytamy - "Wskazać bowiem należy, że w odniesieniu do terminu składania wyjaśnień sankcję odrzucenia oferty ustawodawca przewidział w przepisie art. 90 ust. 4 ustawy Pzp, ale tylko w okolicznościach, gdy zamawiający stwierdzi rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, cyt. Jeżeli wartość zamówienia  jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niska cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Skoro zatem takiej sankcji ustawodawca nie przewidział w  odniesieniu do pozostałych parametrów oceny wymienionych w przepisie art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, to wyjaśnienia z dnia 1 marca 2013 roku należało uznać za możliwe do przyjęcia.” 
 

źródło: Informator UZP nr 6/2013.

____________________________________
_______________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz