czwartek, 27 czerwca 2013

Udostępnianie doświadczenia a udział podmiotu trzeciego w wykonywaniu zamówienia

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 
W doktrynie i orzecznictwie panuje jednak rozbieżność, czy poleganie na potencjale podmiotu trzeciego musi wiązać się z jego bezpośrednim udziałem w realizacji zamówienia.


W jednym z najnowszych wyroków Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 maja 2013 r. (KIO 953/13) Izba stanęła na stanowisku, że udział podmiotu trzeciego jest konieczny. W wyroku czytamy - "Należy mieć na uwadze, iż doświadczenie nie stanowi dobra, które może być przedmiotem samodzielnego obrotu. Doświadczenie stanowi składnik przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym i dzieli byt prawny takiego przedsiębiorstwa (arg. z art. 551 i art. 552 k.c.). Nie jest zatem możliwe udostępnienie doświadczenia bez jednoczesnego udostępnienia przedsiębiorstwa, z którym to doświadczenie jest związane. Z tych też względów dla wykazania dysponowania zasobami podmiotu trzeciego przy ocenie spełniania warunków wiedzy i doświadczenia niezbędne jest powołanie się na udział podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia".
 
 


___________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

1 komentarz:

  1. jednym słowem jest to powrót do poprzedniej linii orzeczniczej KIO prezentowanej gdy tylko weszły w życie przepisy odnośnie udziału podmiotu trzeciego. Osobiście popieram tą linie interpretacji gdyż w większości przypadków trudno jest udzielić potencjału w zakresie wiedzy i doświadczenia bez bezpośredniego udziału w wykonaniu zamówienia.

    OdpowiedzUsuń