wtorek, 9 lipca 2013

Wskazówki jak formułować zarzuty odwołania


Zgodnie z art. 180 ust. 3 Pzp odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Jest to dość lakoniczna regulacja jednak skutki niewłaściwego sformułowania zarzutów mogą być bardzo groźne, gdyż po upływie terminu na wniesienie odwołania nie jest dopuszczalne zarówno formułowanie jak i doprecyzowywanie treści zarzutów odwołania. 

Skoro zarzuty są rozpatrywane przez Krajową Izbę Odwoławczą to warto przyjrzeć się co na ten temat mówi sama Izba. Otóż w wyroku z dnia 11 kwietnia 2013 r. (KIO 589/13) znalazło się kilka ciekawych wskazówek na ten temat, które prezentujemy poniżej:
  1. samo powołanie przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych, który miałby naruszyć zamawiający, nie tworzy zarzutu;
  2. zarzut musi być postawiony wyraźnie, to znaczy  wskazywać konkretną czynność zamawiającego mającą zdaniem odwołującego naruszać przepis prawa i określić sposób jego naruszenia;
  3. istotne jest aby zarzut został w pełni sprecyzowany w odwołaniu, gdyż umożliwia to zarówno  zamawiającemu jak i potencjalnym uczestnikom postępowania, odniesienie się do  kwestionowanych przez odwołującego czynności zamawiającego, tym samym wskazanie  konkretnych uchybień zakreśla ramy postępowania odwoławczego;
  4. za niedopuszczalne należy uznać wskazywanie na rozprawie zarzutów mających oparcie tylko w przywołanej podstawie prawnej bez kwestionowania konkretnej czynności zamawiającego opisanej w odwołaniu.

 

* * *

Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz