poniedziałek, 8 lipca 2013

Inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie elektronicznych zamówień publicznych

Na stronach Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczony został Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pod tytułem „Kompleksowe e-zamówienia jako środek modernizacji administracji publicznej”.

W dniu 26 czerwca 2013 roku Komisja Europejska opublikowała Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Kompleksowe e-zamówienia jako środek modernizacji administracji publicznej” (COM(2013) 453 final) stanowiący podsumowanie stanu wdrożenia e-zamówień  w Unii Europejskiej, zgodnie z tym co przewidziano w komunikacie „Strategia na rzecz e-zamówień” (COM(2012) 179 final).
 
Jak wskazano w komunikacie, państwa członkowskie powinny wykorzystać szanse, jakie wiążą się z wdrożeniem kompleksowych e-zamówień, aby usprawnić proces udzielania zamówień publicznych, a nawet zasadniczo zmodernizować funkcjonowanie swoich administracji publicznych.

Komunikat wskazuje na działania jakie są podejmowane i te, które zostaną podjęte w celu rozwoju kompleksowych e-zamówień. Dokument wymienia m.in. takie kluczowe działania jak:
  • przyjęcie nowych dyrektyw z zakresu zamówień publicznych;
  • uzgodnienie przez Parlament Europejski i Radę nowych ram prawnych wprowadzających obowiązek akceptacji e-faktur spełniających nową normę europejską;
  • realizacja przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) koniecznych prac normalizacyjnych, aby umożliwić wdrożenie wniosku ustawodawczego dotyczącego e-fakturowania w zamówieniach publicznych. Dalsza normalizacja e-zamówień przez CEN w celu uproszczenia ich stosowania przez MSP;
  • finansowanie przez Komisję Europejską projektów, które promują opracowywanie interoperacyjnych rozwiązań z zakresu e-fakturowania w UE (e-SENS);
  • finansowanie i wspieranie przez Komisję Europejską rozwoju infrastruktury na potrzeby kompleksowych e-zamówień w całej Europie za pośrednictwem proponowanego instrumentu „Łącząc Europę”.
W komunikacie Komisja wskazuje również na znaczenie roli państw członkowskich w urzeczywistnianiu kompleksowych e-zamówień. Z tego względu Komisja zachęca państwa członkowskie do tworzenia krajowych strategii zawierających szczegółowe plany działania, aby zapewnić wdrażanie e-zamówień i e-fakturowania w terminach określonych w dyrektywach w sprawie zamówień publicznych i e-fakturowania.
Ponadto, Komisja zwraca uwagę również na znaczenie wymiany najlepszych praktyk. Planuje się kontynuowanie prac prowadzonych w ramach europejskiego wielostronnego forum na temat e-fakturowania oraz utworzenie podobnego forum na temat e-zamówień. Dodatkowo, Komisja zainicjuje również badanie mające na celu określenie najlepszych praktyk w obszarze narzędzi stosowanych w e-zamówieniach, takich jak e-aukcje i e-katalogi.

*Tekst dokumentu w języku polskim odnajdą Państwo tutaj -
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Kompleksowe e-zamówienia jako środek modernizacji administracji publicznej” (COM(2013) 453 final).
 
2. Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych
 
Komisja Europejska opublikowała również dokument z dnia 26 czerwca 2013 roku – wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (COM(2013) 449 final), wskazując że przejście na „bezpapierową” administrację publiczną, zwłaszcza w kontekście transgranicznym, stanowi ważny cel dla Unii Europejskiej i państw członkowskich. Szczególnie obiecującym aspektem, który może pomóc w osiągnięciu tego celu, jest e-fakturowanie.
 
We wniosku przewiduje się, że nowa europejska norma dotycząca e-fakturowania zostanie sporządzona przez odpowiedni europejski organ normalizacyjny, w tym przypadku Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). Będzie to realizowane na podstawie zlecenia udzielonego przez Komisję Europejską, które zostanie przygotowane na późniejszym etapie. Zlecenie obejmie wykaz minimalnych wymogów, które będą musiały zostać uwzględnione w normie. Prace będą następnie prowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 1025/2012.
 
W opinii Komisji Europejskiej, przewidując ustanowienie wspólnej normy europejskiej oraz zobowiązując państwa członkowskie do zapewnienia, aby instytucje zamawiające i podmioty zamawiające nie odmawiały odbioru faktur elektronicznych spełniających wspomnianą normę europejską, niniejszy wniosek przyczyni się do poprawy warunków funkcjonowania rynku wewnętrznego.
 
Proponowana dyrektywa jest skierowana do państw członkowskich, ma wejść w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (art. 8 projektu). Na wprowadzenie w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy przez państwa członkowskie przewidziano 48 miesięczny termin transpozycji liczony od dnia jej wejścia w życie (art. 6 projektu).

*Tekst dokumentu w języku polskim odnajdą Państwo tutaj -
wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (COM(2013) 449 final).

3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Zapobieganie uzależnieniu od jednego dostawcy: tworzenie otwartych systemów ICT poprzez lepsze wykorzystywanie norm w zamówieniach publicznych”
 
Należy również wskazać na dokument Komisji Europejskiej z dnia 25 czerwca 2013 roku - Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Zapobieganie uzależnieniu od jednego dostawcy: tworzenie otwartych systemów ICT poprzez lepsze wykorzystywanie norm w zamówieniach publicznych” (COM(2013) 455 final) identyfikujący potrzebę lepszego wykorzystania norm umożliwiających konkurentom dostarczanie alternatywnych rozwiązań i zmniejszające tym samym uzależnienie od jednego dostawcy. Rozwiązanie to ma zwiększyć konkurencję, zapewniając tym samym obniżenie cen i potencjalne podniesienie jakości.
 
W komunikacie Komisja odwołuje się do dokumentu „Przewodnik dotyczący udzielania zamówień na systemy ICT oparte na normach”, którego podstawę stanowią najlepsze praktyki niektórych państw członkowskich aktywnie działających w celu przezwyciężenia trudności jakich doświadczają instytucje sektora publicznego przy udzielaniu zamówień publicznych na systemy ICT.
 
Jak wskazano w komunikacie, przewodnik pokazuje wyraźnie, że w celu zapewnienia efektywnej kompatybilności systemów ICT nie wystarczy, że takie kwestie jak uniezależnienie się od jednego dostawcy, zapewnienie bardziej systematycznego i efektywnego korzystania z norm oraz utworzenie interoperacyjnych systemów zostaną rozwiązane przez pojedynczych zamawiających; działania te muszą być częścią ogólnego długofalowego planu opracowanego na odpowiednim poziomie sektorowym i organizacyjnym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz