czwartek, 22 sierpnia 2013

Projekt zakładajacy podwyższenie progu stosowania Pzp do 30 tys. euro trafił do Sejmu

Jak poinformował Urząd Zamówień Publicznych, w dniu 16 sierpnia 2013 r. projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych został skierowany do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowy projekt ustawy zawiera zmiany postulowane przez Prezesa Urzędu wychodzące naprzeciw oczekiwaniom udzielających zamówienia dotyczące badań naukowych i prac rozwojowych.

Zaproponowane w projekcie zmiany sprzyjające poprawie sprawnego udzielenia zamówień publicznych dotyczą:
  1. doprecyzowania wyłączenia stosowania przepisów ustawy dotyczących usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych (art. 4 pkt 3 lit. e),
  2. rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, w sytuacji, gdy zamówienie może być wykonane tylko przez jednego, konkretnego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt 1a),
  3. wprowadzenia możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z nieprzyznaniem środków na sfinansowanie danego zamówienia z dziedziny badań i rozwoju (art. 93 ust. 1b).
Poza wymienionymi zmianami projekt przewiduje również przyjęte przez Radę Ministrów i oczekiwane przez Pana Ministra, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska naukowo-badawcze zmiany w zakresie wyłączenia z obowiązku stosowania ustawy Pzp zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, czyli mniejszej niż tzw. progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Jednocześnie w projekcie przedmiotowej ustawy została zawarta zmiana ustawy o zasadach finansowania nauki, która określa zasady udzielenia tego rodzaju zamówień wyłączonych z reżimu przepisów ustawy Pzp.
 
Ponadto w projekcie ustawy przewidziano podwyższenie progu zastosowania ustawy Pzp do 30 000 euro oraz w konsekwencji przyjęcia tego rozwiązania, zmiany w ustawie  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) oraz ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) w przepisach, które odwołują się do kwoty 14 tys., warunkującej dotychczas stosowanie ustawy Pzp.
 

Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz