sobota, 17 sierpnia 2013

Uzupełnienie dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp

Stosowanie przepisu art. 26 ust. 3 Pzp nastręcza wiele problemów praktycznych. Przede wszystkim zamawiającym, którzy często nie wiedzą jak wzywać wykonawców do uzupełnienia dokumentów. 

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 Pzp zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 

Uzupełnianie dokumentów dotyczy dokumentów i oświadczeń składanych na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego, oraz pełnomocnictw (dodane nowelizacją z dnia 4 września 2008 r.). W zakresie dokumentów są to z jednej strony dokumenty dotyczące właściwości podmiotu - potwierdzające, że dany wykonawca spełnia postawione przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, z drugiej zaś - dokumenty odnoszące się do przedmiotu oferty - dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę, które potwierdzają spełnianie wymagań zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Do tej grupy należeć będą zaświadczenia potwierdzające spełnienie norm lub wymogów specyfikacji technicznych przez określone produkty będące przedmiotem zamówienia, a w przypadku głównie usług i robót budowlanych - poświadczenia zgodności działań wykonawcy z odpowiednimi europejskimi normami jakościowymi i zarządzania środowiskiem - (Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M., Prawo Zamówień Publicznych, Komentarz, 2012). 

Wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów powinno być precyzyjne. Zamawiający powinien mieć w najwyższej mierze pewność, że wykonawca rozumie wymagania zamawiającego i że przedstawi właściwe dokumenty, o ile nimi dysponuje, aby postępowanie było w najwyższym stopniu konkurencyjne, tak aby zamawiający mógł wybrać realnie najkorzystniejszą ofertę - czytamy w wyroku KIO z dnia 18 sierpnia 2010 r. (KIO/UZP 1652/10).

Więcej na temat uzupełnienia dokumentów oraz najczęstszych błędów popełnianych przy tej okazji mogą Państwo przeczytać w najnowszym numerze dwumiesięcznika "Zamawiający.Zamówienia Publiczne w Praktyce".  Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz