sobota, 17 sierpnia 2013

Tekst jednolity ustawy Pzp

Jak informuje oficjalna strona Urzędu Zamówień Publicznych, w dniu 9 sierpnia 2013 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 907, został opublikowany nowy tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych. Ostatni tekst jednolity ww. ustawy został opublikowany w dniu 25 czerwca 2010 r.
 
Tekst jednolity ustawy z dnia 9 sierpnia 2013 r. uwzględnia przede wszystkim zmiany ustawy - Prawo zamówień publicznych wynikające z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1271), służącej wdrożeniu do polskiego prawa postanowień dyrektywy obronnej 2009/81/WE, koordynującej procedury udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz niektórych postanowień dyrektywy klasycznej 2004/18/WE, dyrektywy sektorowej 2004/17/WE i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Tekst jednolity ustawy uwzględnia również zmiany ustawy - Prawo zamówień publicznych, wprowadzone przez ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 161, poz. 1078), zmieniającą art. 4 pkt 13 Pzp określający warunki wyłączenia stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych odnośnie zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jak również zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 1429) mające na celu dostosowanie Pzp do znowelizowanych przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ponadto tekst jednolity uwzględnia pozostałe zmiany Pzp, które zostały ogłoszone przed dniem 15 maja 2013 r.
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz