środa, 11 września 2013

Nowelizacja dot. przywięziennych zakładów pracy - od kiedy stosujemy przepisy Pzp w nowym brzmieniu?

W dniu 24 września 2013 r. wejdzie w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych, przewidująca wyłączenie obowiązku stosowania jej postanowień do udzielania przez Ministra Sprawiedliwości oraz jednostki organizacyjne Służby Więziennej zamówień publicznych przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym w formie przedsiębiorstwa państwowego albo instytucji gospodarki budżetowej, jeżeli łącznie będą spełnione następujące warunki:
  1. zamówienia te będą udzielane w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności,
  2. wartość zamówienia będzie mniejsza niż progi unijne, wynoszące dla dostaw lub usług - 130 000 euro oraz dla robót budowlanych - 5 000 000 euro,
  3. zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy będzie dotyczyła zadań wykonywanych na rzecz Ministra Sprawiedliwości lub jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
  4. przedmiot zamówienia będzie należał do zakresu działalności podstawowej przywięziennego zakładu pracy.

Powyższa nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych została przewidziana w ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1047), która rozszerza zakres włączeń spod obowiązku stosowania ustawy poprzez dodanie w artykule 4 punktu 14.
 
Wprowadzone wyłączenie będzie miało zastosowanie do umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zawartych od dnia 24 września 2013 r.
 
 

Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz