czwartek, 12 września 2013

Zmiany w Pzp w związku z nowelizacją prawa energetycznego

Z dniem 11 września 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która w art. 8 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.
W związku z uchwaleniem ww. aktu normatywnego, w ustawie Pzp dokonano dwóch zmian:

  1. W art. 67 dodano kolejny przepis ust. 5, zgodnie z którym zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 27, art. 68 ust. 2, art. 139 w przypadku zamówień udzielanych w trybie z zamówienia wolnej ręki na dostawy dokonywane na giełdzie towarowej, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wprowadzenie powyższego przepisu ma na celu dostosowanie procedury zamówieniowej do specyfiki zamówień dokonywanych na giełdzie towarowej, w toku której nie jest możliwe dochowanie wymogu zawarcia umowy w formie pisemnej z uwagi na anonimowość dokonywania transakcji oraz wymogu złożenia najpóźniej z wraz zawarciem umowy oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
  2. W art. 138a w ust. 1 zmodyfikowano wyłączenie zamówień dla zamawiających sektorowych poprzez wyraźne wskazanie, iż zamawiający prowadzący działalność wymienioną w art. 132 ust. 1 pkt 1 i 3 nie stosują ustawy do udzielania zamówień sektorowych także na dostawy paliw gazowych oprócz energii elektrycznej i ciepła.
Przedmiotowa zmiana Prawa zamówień publicznych została wprowadzona na etapie prac parlamentarnych. Zmiany te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw gazowniczych prowadzących działalność sektorową, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, tj. działalność polegającą na tworzeniu sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją gazu lub dostarczania gazu do takich sieci lub kierowania takimi sieciami. Zmiana w zakresie art. 138 ust. 1a Prawa zamówień publicznych ma na celu doprecyzowanie przepisu implementującego wyłącznie, które jest dopuszczone w art. 26 lit b dyrektywy 2004/17/WE tzw. dyrektywy sektorowej.
 
źródło: UZP
 

Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz