czwartek, 5 września 2013

Prezydent podpisał kolejną nowelizację Pzp

Jak informuje oficjalna strona Prezydenta RP, w dniu 30 sierpnia 2013 r. podpisana została kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Tym razem zmiana dotyczy nowego wyłączenia spod reżimu Pzp.

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych wprowadza nowe wyłączenie przedmiotowe z reżimu zamówień publicznych. Polega ona na dodaniu do art. 4 nowelizowanej ustawy nowego pkt 14.

W myśl dodawanej regulacji, reżimu zamówień publicznych nie będzie się stosowało do zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, jeśli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) zamówienia te udzielane są w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności;

2) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8;

3) zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy zadań wykonywanych na rzecz Ministra Sprawiedliwości lub jednostek organizacyjnych Służby Więziennej;

4) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej przywięziennego zakładu pracy.

 W art. 2 opiniowanej ustawy sformułowano przepisy przejściowe określające, że do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji oraz do umów w sprawach zamówień publicznych, zawartych przed tym dniem, będzie się stosowało przepisy dotychczasowe.

 
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 
 Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz