środa, 20 listopada 2013

Ustawa dot. podwykonawstwa w zamówieniach publicznych skierowana do podpisu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 12 listopada br. ustawa z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dot. ochrony podwykonawstwa w zamówieniach publicznych została skierowana do podpisu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącą podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, w szczególności zamówień na roboty budowlane.

Jest to projekt rządowy wniesiony do laski marszałkowskiej w dniu 28 lutego 2013 r., który został przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych.

W wyniku wniesienia przez Senat RP poprawek do uchwalonej w dniu 11 października 2013 r. ustawy, w dniu 8 listopada 2013 r. Sejm RP ponownie uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dot. ochrony podwykonawstwa, przyjmując 3 poprawki Senatu RP mające na celu m.in. zapewnienie zgodności brzmienia ustawy z zasadami techniki prawodawczej poprzez odpowiednie posługiwanie się spójnikami.

Podstawowym celem ustawy jest uregulowanie w sposób kompleksowy kwestii podwykonawstwa w zamówieniach publicznych w zakresie zapewnienia podwykonawcom pełnej i terminowej zapłaty należnego im wynagrodzenia oraz zapewnienia jakości w zamówieniach publicznych poprzez wybór wykonawców mających odpowiedni potencjał (w szczególności podwykonawczy) oraz ograniczenie ryzyka sporów przy realizacji zadań publicznych.

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa w sposób ograniczony regulują kwestie związane z wykonywaniem umów o zamówienie publiczne. Jest to szczególnie istotne z uwagi na występujące przypadki nieuregulowania lub nieterminowego uregulowania należności za świadczenia wykonane przy realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane przez podmioty będące podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Pomimo tego, że obecne przepisy nie zabraniają wprowadzenia uregulowań dotyczących podwykonawstwa do umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, pojawiające się problemy dotyczące podwykonawstwa, wskazują na konieczność wprowadzenia rozwiązań systemowych w tym zakresie bezpośrednio w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Uchwalone przez Sejm rozwiązania mają służyć:
  1. wzmocnieniu ochrony słusznych praw podwykonawców uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych, w szczególności zapewnienia terminowej oraz pełnej wypłaty należnego im wynagrodzenia (zwiększenie bezpieczeństwa udziału małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji zamówień),
  2. wzmocnieniu bezpieczeństwa prawidłowej realizacji zamówień publicznych,
  3. wyborowi wykonawców mających odpowiedni potencjał do realizacji zamówień publicznych,
  4. ograniczeniu ryzyka pojawiania się sporów na etapie realizacji zamówień publicznych,
  5. zapewnieniu odpowiedniej jakości realizacji zamówień publicznych, przez powierzanie ich podwykonawcom dającym gwarancję prawidłowego wykonania podzlecanych robót.
Podkreślić należy, iż rozwiązania przewidziane w przedmiotowej ustawie przyczynią się do wzmocnienia mechanizmów nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zamówień publicznych oraz mają ogromne znaczenie dla zapewnienia sprawnego i niezakłóconego wykonywania zamówień publicznych oraz uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji zamówień publicznych.

Ostateczny tekst ustawy z dnia 8 listopada 2013 dot. podwykonawstwa po rozpatrzeniu poprawek Senatu http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/1179_u/$file/1179_u.pdf

* * *

Szerokie omówienie nowelizacji zostanie zamieszczone w kolejnym numerze pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce".  


Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz