poniedziałek, 9 grudnia 2013

Zasada równego traktowania a wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrywał ciekawą sprawę w trybie prejudycjalnym. Sąd odsyłający zwrócił się do TSUE z następującym pytaniem  prejudycjalnym:  „Czy chroniona w prawie Unii Europejskiej zasada równego traktowania oznacza, że po upływie terminu zgłoszeń do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego instytucja zamawiająca nie może wezwać do przedstawienia wymaganego w ogłoszeniu o zamówieniu ostatniego sprawozdania finansowego, w sytuacji gdy kandydat nie załączył takiego dokumentu do swojego zgłoszenia?”.  

Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser  (duńskim ministerstwem nauki, innowacji i szkolnictwa wyższego) a Manova A/S  („spółka Manova”) w przedmiocie prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez  Undervisningsministeriet (duńskie ministerstwo edukacji).

Orzeczenie zapadło w dniu 10 października 2013 r. (C-336/12). W wyroku możemy przeczytać, że zasadę równego traktowania należy interpretować w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie wezwaniu kandydata przez instytucję zamawiającą, po upływie terminu zgłoszeń do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do przedstawienia dokumentów opisujących sytuację kandydata, na przykład sprawozdań finansowych, co do których można w sposób obiektywny ustalić, iż istniały przed upływem terminu zgłoszeń, o ile w materiałach dotyczących zamówienia nie zawarto wyraźnie wymogu przedstawienia takich dokumentów pod rygorem wykluczenia kandydata. Żądanie takie nie może powodować nieuzasadnionego bardziej lub mniej korzystnego traktowania kandydata lub kandydatów, do których zostało skierowane.


Źródło: UZP.

Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz