poniedziałek, 17 lutego 2014

Informacja UZP do materiału wyemitowanego w Faktach TVN


W 2012 roku Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził dwie kontrole legalności zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na modyfikację i rozbudowę oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz na usługi wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w wyniku których stwierdził brak podstaw do zastosowania przez zamawiającego trybu zamówień z wolnej ręki do udzielenia ww. zamówień publicznych. Wyniki kontroli Prezesa Urzędu, zakwestionowane przez zamawiającego zastrzeżeniami, zostały podtrzymane przez Krajową Izbę Odwoławczą. Dzięki staraniom Urzędu, zamawiający zastosował tryby przetargowe do udzielania ww. zamówień związanych z informatyzacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Podkreślić należy, że zamawiający jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma obowiązek przeprowadzenia obligatoryjnej kontroli prawidłowości postępowania wyłącznie w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków unijnych, jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10.000.000 euro w przypadku dostaw lub usług. Zamówienie udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie usługi wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego nie było współfinansowane ze środków unijnych, a tym samym nie podlegało obligatoryjnej kontroli uprzedniej prowadzonej przez Prezesa UZP. Prezes Urzędu nie otrzymywał również sygnałów dotyczących ewentualnych nieprawidłowości w tym postępowaniu, m.in. ze strony wykonawców zainteresowanych realizacją tego zamówienia, dlatego też nie miał podstaw do wszczęcia kontroli doraźnej, którą przeprowadza wyłącznie w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych podejmie działania mające na celu ustalenie, czy doszło do naruszenia przepisów ustawy Pzp w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Odnosząc się do kwestii pełnienia funkcji członka organu nadzoru w Fundacji, o której była mowa w materiale wyemitowanym w Faktach TVN, przez pracownika Urzędu Zamówień Publicznych należy wyjaśnić, że z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne nie wynika zakaz zajmowania przez  pracownika urzędu państwowego stanowiska w radzie nadzorczej fundacji. Osoby te nie mogą być wyłącznie członkami zarządu fundacji, która prowadzi działalność gospodarczą.

Pracownik Urzędu, o którym mowa w ww. materiale, pełni funkcję naczelnika Wydziału Analiz Orzecznictwa w Departamencie Prawnym. Zakres jego obowiązków obejmuje analizę orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych, a także Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Z uwagi na fakt, że pracownik Urzędu Zamówień Publicznych nie brał udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, nie miał do niego zastosowania przepis art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczący wyłączenia się z udziału w postępowaniu. Natomiast w związku z tym, iż ten pracownik Urzędu nie dokonywał żadnych czynności w postępowaniu kontrolnym, nie podlegał on wyłączeniu z udziału w kontroli na podstawie art. 162 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

źródło: UZPWyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz