sobota, 22 marca 2014

Ocena realności udostępnienia potencjału podmiotu trzeciego

Zapisy nowego rozporządzenia w sprawie dokumentów rozszerzyły możliwość weryfikacji wykonawcy posługującego się zdolnościami i potencjałem innych podmiotów celem uwiarygodnienia własnej zdolności do zrealizowania zamówienia, przyniosły jednak również nowe praktyczne problemy, zwłaszcza w odniesieniu do metod, zakresu i sposobów merytorycznej i formalnej oceny, czy potencjał podmiotu trzeciego zaoferowany w ramach postępowania jest realny i będzie w dyspozycji wykonawcy w czasie korzystania z niego przez okres wykonywania zamówienia.


Nowelizacja ustawy Pzp, która weszła w życie 22 grudnia 2009 r. umożliwiła wykonawcom korzystanie przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego z zasobów podmiotów trzecich. Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów.


Wskazany wyżej przepis stanowi transpozycję przepisów dyrektywy 2004/18/WE, które zezwalają wykonawcom na korzystanie z potencjału technicznego, wiedzy, doświadczenia oraz zdolności ekonomicznej i środków finansowych należących do innych podmiotów. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 48 ust. 3 dyrektywy klasycznej, wykonawca może w stosownych sytuacjach oraz w przypadku konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Analogicznie, na podstawie art. 47 ust. 2 dyrektywy wykonawca może polegać na zdolnościach innych osób wykazując, że spełnia wymogi określone przez zamawiającego, a dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Założeniem ustawodawcy przy wprowadzeniu przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp było „zwiększenie konkurencyjności postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez umożliwienie większej liczbie wykonawców wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu”. Zamiary ustawodawcy zweryfikowała praktyka, natomiast orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej pozwala dostrzec liczne problemy, które powstały na tle interpretacji przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Jak zatem zamawiający powinien oceniać realność udostępnienia zasobów podmiotów trzecich? Jakie treści winno obejmować zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania potencjału, by zamawiający mógł uznać, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione przy wykorzystaniu zasobów podmiotu trzeciego?

* * *Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz