czwartek, 3 kwietnia 2014

Zrewidowane Porozumienie GPA

W dniu 6 kwietnia br. wchodzi w życie zrewidowane Porozumienie WTO ws. Zamówień Rządowych (GPA). Zrewidowane Porozumienie WTO ws. Zamówień Rządowych wejdzie w życie 6 kwietnia 2014 r., w efekcie złożenia instrumentów akceptacji Protokołu zmieniającego Porozumienie GPA z 1994 r. przez dwie trzecie stron GPA, tj. w kolejności złożenia dokumentów akceptacji przez: Liechtenstein, Norwegię, Kanadę, Tajwan, USA, Hong Kong-Chiny, Unię Europejską, Islandię, Singapur oraz Izrael.

 
Zrewidowane Porozumienie GPA jest rezultatem przeszło dziesięcioletnich negocjacji prowadzonych na podstawie art. XXIV ust. 7 Porozumienia GPA z 1994 r., zakończonych formalnym przyjęciem wyników negocjacji przez wszystkie strony GPA, w marcu 2012 r.
Porozumienie w sprawie Zamówień Rządowych jest międzynarodową umową plurilateralną, mocą której strony tej umowy zobowiązały się do stosowania podstawowych reguł w dziedzinie zamówień publicznych, zapewniających przejrzystość, konkurencyjność i dobre zarządzanie. Jego zakresem objęte są zamówienia na towary, usługi i główne inwestycje budowlane w zakresie wskazywanym przez każde z państw członkowskich. Celem GPA jest zapewnienie możliwie szerokiego otwarcia rynków zamówień publicznych na międzynarodową konkurencję.
 
Nowy tekst zapewnia wyższy poziom przejrzystości oraz równego traktowania w procedurach udzielania zamówień publicznych dla wykonawców, dostaw i usług pochodzących z terytoriów stron GPA. Zrewidowane Porozumienie usprawnia i unowocześnia tekst Porozumienia z 1994 r., przykładowo przez uwzględnienie stosowanych w zamówieniach instrumentów elektronicznych. Nowe elementy zrewidowanego GPA przewidują w szczególności:
  • ustanowienie bezpłatnej i scentralizowanej bazy danych zawierającej ogłoszenia o zamówieniach publicznych podmiotów szczebla centralnego oraz ustanowienie portalu elektronicznego wskazującego właściwe strony internetowe, na których można znaleźć informacje o zamówieniach innych zamawiających,
  • umożliwienie stosowania aukcji elektronicznych,
  • wyłączenie z możliwości ubiegania się o zamówienie podmiotów uznanych za winne przestępstw przekupstwa i korupcji,
  • zapewnienie otwartości list stałych wykonawców, prowadzonych przez zamawiających objętych zobowiązaniami,
  • przyjęcie bardziej przejrzystych reguł modyfikacji list podmiotów, których zamówienia zostały udostępnione,
  • uproszczenie i uelastycznienie obowiązków statystycznych stron porozumienia,
  • ułatwienie akcesji do Porozumienia państw rozwijających się oraz najmniej rozwiniętych poprzez ulepszenie środków przejściowych dla tych państw.
Jednocześnie zwiększony został dostęp do międzynarodowych rynków zamówień publicznych o dodatkowe 80-100 mld dolarów rocznie dla przedsiębiorców stron Porozumienia, w tym dla przedsiębiorstw z UE wartość zwiększonego dostępu do międzynarodowych rynków zamówień publicznych szacuje się na kwotę ok. 30 mld euro. Zwiększony dostęp do międzynarodowych zamówień wynika z rozszerzenia zakresu obowiązywania GPA na podmioty zamawiające na szczeblu centralnym i poniżej szczebla centralnego dotychczas nim nieobjęte (ponad 200 dodatkowych ministerstw, agencji rządowych oraz innych podmiotów), jak i z rozszerzenia zakresu przedmiotowego udostępnianych zamówień.
 
Zrewidowany tekst Porozumienia jest w znacznym stopniu wzorowany na unijnych dyrektywach w dziedzinie zamówień publicznych i zapewnia spójność między tymi dyrektywami oraz zobowiązaniami międzynarodowymi UE.
 
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz