poniedziałek, 26 maja 2014

Zamówienia z wolnej ręki na nadzór autorski w świetle opinii KIOZamówienia z wolnej ręki na nadzór autorski nad realizacją projektu architektoniczno-budowlanego wielokrotnie były przedmiotem kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wyniki kontroli wskazywały na ich niedopuszczalność i naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp. Krajowa Izba Odwoławcza w wydawanych uchwałach kwestionuje stanowisko Prezesa UZP, co prowadzi do wniosku, że zamówienia wyłącznie na nadzór autorski nie mogą być udzielane w drodze przetargu i że ewentualny wybór trybu konkurencyjnego naraża zamawiających na kosztowne procesy odszkodowawcze.
Oprócz rozpoznawania odwołań w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: Izba) wyposażona jest w inne kompetencje, których realizacja wpływa na kształt systemu zamówień publicznych. Jednym z nich jest wydawanie, w formie uchwały, opinii w sprawie zastrzeżeń od wyników kontroli przeprowadzanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: Prezes UZP) na podstawie art. 161 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp)[1].

Krótko rzecz ujmując wspomnieć należy, iż celem kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy Pzp. Kontrola kończy się doręczeniem zamawiającemu informacji o wynikach kontroli, zawierającej między innymi informację o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku. Od wyniku kontroli zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia do Prezesa UZP umotywowanych zastrzeżeń. Prezes UZP rozpatruje zastrzeżenia w terminie 15 dni od ich otrzymania, a w przypadku ich nieuwzględnienia – przekazuje zastrzeżenia do zaopiniowania przez Krajową Izbę Odwoławczą. Opinia Izby jest wiążąca dla Prezesa UZP.
Stanowisko wyrażone w wynikach kontroli Prezesa UZP

W ciągu ostatnich kilku lat Prezes UZP przeprowadził szereg kontroli zamówień publicznych z wolnej ręki na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu architektoniczno-budowlanego. Wnioski płynące z wyników kontroli nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że – w ocenie Prezesa UZP – zamówienia, których przedmiotem jest wyłącznie nadzór autorski, nie mogą być udzielane w trybie z wolnej ręki, lecz w trybie postępowań otwartych i konkurencyjnych, tj. przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego. Zdaniem Prezesa UZP, w przypadku tego rodzaju zamówień nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp, który jest na ogół podstawą udzielania zamówień na nadzór autorski. W myśl wskazanego przepisu zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.
(...)
[1] Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.

 
* * *
Fragment artykułu: Ewa Sikorska, Zamówienia z wolnej ręki na nadzór autorski w świetle opinii KIO, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 5/2014.


Pełna wersja artykułu dostępna jest pod tym linkiem.
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz