środa, 16 lipca 2014

Duży może więcej, czyli problematyka grup zakupowych na przykładzie gmin

Gminy nie zawsze są gotowe na poniesienie ciężaru finansowego udzielania dużych zamówień ograniczając się jedynie do kwestii niezbędnych. Rozwiązaniem może okazać się utworzenie grupy zakupowej gmin.
Gminy, jako samorządowe jednostki budżetowe, zobowiązane są do dokonywania wszelkich wydatków przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro (a więc obecnie 126 747 zł) z zastosowaniem rygoru ustawy PZP. Powyższe oznacza konieczność stosowania uciążliwych i kosztownych procedur zamówieniowych dla wszystkich zamówień o tzw. wartości niebagatelnej, a więc takich zamówień, które z założenia mają dla zamawiającego znaczenie gospodarcze.

O ile w przypadku zamówień podprogowych terminy przewidziane ustawą PZP są stosunkowo krótkie, możliwości wnoszenia przez wykonawców środków ochrony prawnej ograniczone tylko do konkretnych przypadków i procedura jest z założenia nieco prostsza, o tyle w przypadku zamówień unijnych całe postępowanie jest znacznie bardziej skomplikowane i co za tym idzie kosztowne. Wzrost kosztów prowadzenia procedury o wartości przekraczającej progi unijne wyraża się m.in. w konieczności powołania komisji przetargowej, dłuższym czasie prowadzenia postępowania, a także wydatkach związanych z udziałem w procedurach odwoławczych. Często zdarza się, że w toku postępowania zamawiający musi skorzystać ze specjalistycznej wiedzy eksperckiej, np. dla przygotowania opisu przedmiotu zamówienia lub oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czy oceny ofert, co generuje dodatkowe koszty.

Nie wszystkie gminy, które są przecież bardzo skrupulatnie rozliczane ze wszelkich dokonywanych wydatków, są gotowe na poniesienie ciężaru finansowego udzielenia zamówień o ponadprogowej wartości, stąd czasem zdarza się, że w celu „oszczędzenia” kosztów odwołania, uwzględniają zarzuty wykonawców lub zwyczajnie odstępują od dokonywania kolejnych zakupów, ograniczając się jedynie do kwestii niezbędnych. Bywa, że strach przed sformalizowaniem działań wiążącym się z potencjalnymi kontrolami, a także widmo dodatkowych kosztów, powstrzymują niewielkich zamawiających od rozwoju, inwestycji i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby przysłużyć się zarówno całej wspólnocie, jak i samym urzędnikom.

Rozwiązaniem części z powyższych problemów jest sprawdzona i funkcjonująca w praktyce zamówieniowej zasada, zgodnie z którą „duży może więcej”. Najprostszą formą jej realizacji jest skorzystanie przez zamawiających z dyspozycji art. 16 ust. 1 ustawy PZP i utworzenie grupy zakupowej gmin.

* * *

Cała treść artykułu dostępna jest pod tym linkiem

Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz