poniedziałek, 28 lipca 2014

Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.

dniu 25 lipca 2014 r. Rada Ministrów po rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r. Członkowie Rady Ministrów nie zgłosili żadnych uwag do ww. dokumentu.W Sprawozdaniu zostały zawarte kompleksowe informacje odnośnie systemu zamówień publicznych, działalności Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wnioski i rekomendacje na przyszłość.

Poniżej chcielibyśmy przedstawić najważniejsze informacje ze Sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.

Dane przekazane przez zamawiających w rocznych sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach wskazują, iż w roku 2013 udzielono 210.352 zamówienia (w roku 2012– 188.478) o wartości szacunkowej ok. 143,2 mld zł. Oznacza to, że w roku 2013 wartość udzielonych zamówień była wyższa o 8% w porównaniu do roku 2012 (132,7 mld zł).

W roku 2013 nastąpił spadek odsetka postępowań, w których zastosowano tryb przetargu nieograniczonego – 81% (84% w roku 2012). Postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki zrealizowano w 14,73% przypadków (w roku 2012 – 12,26%).

Pod względem wartości wydatkowanych środków w zamówieniach publicznych, podobnie jak w latach ubiegłych, dominowały roboty budowlane i stanowiły 38% ogólnej kwoty udzielonych zamówień. W przypadku dostaw kwota wydatków stanowiła 30%, a usług – 32% wartości udzielonych zamówień.

W 2013 roku nieznacznie wydłużył się przeciętny czas trwania postępowania zarówno w przypadku postępowań o wartości zamówienia poniżej progów unijnych (32 dni w stosunku do 31 dni w roku 2012) jak i w postępowaniach o wartości zamówienia powyżej progów unijnych (92 dni w stosunku do 86 dni w roku 2012). W przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości powyżej progów unijnych średni czas trwania postępowania wyniósł 113 dni (w 2012 – 121 dni).

Średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania kształtowała się tak samo jak w roku 2012 w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych, tj. 2,96, natomiast w odniesieniu do zamówień powyżej progów unijnych wyniosła 2,46 (w roku 2012 – 2,36).

Taka samo jak w roku 2012, w roku ubiegłym w 87% udzielonych zamówień o wartościach poniżej progów unijnych, zamawiający dokonywali wyboru oferty najtańszej.

Dominującym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej w zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych była cena – w 92% wszczętych postępowań.

W 2012 r. częściej korzystano z aukcji elektronicznej. Za pośrednictwem udostępnionej bezpłatnie przez Urząd Zamówień Publicznych platformy przeprowadzono 1.396 aukcji (w roku 2012 – 867), osiągając w sumie ponad 321 mln zł oszczędności (w roku 2012– 228 mln zł) w stosunku do złożonych w postępowaniach ofert pisemnych.

Sprawozdanie, oprócz opisu rynku zamówień publicznych zawiera także wnioski i rekomendacje co do konieczności podjęcia określonych działań w systemie zamówień publicznych dotyczących dalszego otwarcia tego rynku na konkurencję oraz ułatwienia dostępu przedsiębiorcom do zamówień publicznych.

Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz