poniedziałek, 28 lipca 2014

Publikacja w Dzienniku Ustaw tekstu jednolitego rozporządzenia w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

dniu 23 lipca 2014 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 964, został ogłoszony tekst jednolity rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. Prezes Rady Ministrów w dniu 3 kwietnia 2014 r. podpisał obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.

Tekst jednolity rozporządzenia uwzględnia tekst pierwotny rozporządzenia wraz ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. poz. 232), polegającymi na określeniu zasad postępowania z odwołaniem, którego dokumentacja zawiera informacje niejawne. Nowelizacja rozporządzenia była konieczna w związku ze zmianą ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dokonaną ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1271), wdrażającą do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającą dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.U.UE.L.216 z 20.08.2009, str. 76, z późn. zm.).

Tekst obwieszczenia wraz z tekstem jednolitym rozporządzenia jest dostępny na stronie internetowego Dziennika Ustaw pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/964/1 .

Tekst jednolity jest również dostępny na stronie www UZP pod adresem:http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2834, jak również pod niniejszym linkiem: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.


Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz