wtorek, 23 września 2014

Wyroku SO w przedmiocie kwestii: (1) terminu związania ofertą oraz (2) wzajemnej relacji rozstrzygnięć KIO w zakresie zastrzeżeń do wyniku kontroli i odwołania, dotyczących tego samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 16 lipca 2014 r. wydanym w sprawie oznaczonej sygnaturą akt XXIII Ga 924/14, na skutek skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sygn. akt KIO 449/14 wypowiedział się w kwestii problematyki związania ofertą oraz wykładni oświadczeń woli wykonawcy składanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących związania złożoną przez niego ofertą oraz wzajemnej zależności i powiązania dwóch postępowań prowadzonych przez Krajową Izbę Odwoławczą tj. postępowania w sprawie opinii wydawanej przez Krajową Izbę Odwoławczą na skutek wniesienia umotywowanych zastrzeżeń od wyniku kontroli uprzedniej prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (art. 167 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz postępowania w sprawie odwołania od czynności zamawiającego (art. 180 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych).

W zakresie kwestii związania ofertą Sąd Okręgowy wskazał między innymi, że upływ terminu związania ofertą nie przesądza o nieskuteczności oferty, a jedynie o braku istnienia po stronie wykonawcy obowiązku zawarcia umowy. W ocenie Sądu Okręgowego, z treści przepisu art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika bezpośrednio, że ograniczenie „przed upływem terminu związania ofertą”, o którym mowa w ww. przepisie, odnosi się jedynie do zamawiającego, który może się zwrócić do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą i może to uczynić tylko raz. Ograniczenie to nie dotyczy wykonawców, którzy mogą takie oświadczenie składać wielokrotnie bez ograniczenia upływającym terminem związania ofertą. Tym samym, ustawa Prawo zamówień publicznych nie wyklucza dopuszczalności zawarcia przez zamawiającego umowy z wykonawcą, który nie jest już związany złożoną w postępowaniu ofertą, jeżeli wyraża wolę zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Sąd Okręgowy uznał także, że kilkakrotne pisemne oświadczenia, powiązane z faktycznym zabezpieczeniem oferty wadium, jednoznacznie wskazują wolę wykonawcy zawarcia umowy i nie ma w takim przypadku miejsca na interpretację tego stanu faktycznego w kierunku uznania braku wyrażenia zgody na przedłużenie związania ofertą.

Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł również, że w obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do przyjęcia, że opinia Krajowej Izby Odwoławczej co do zastrzeżeń zamawiającego względem wyniku kontroli uprzedniej przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wyrażona w formie uchwały jest wiążąca dla składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej rozpoznającego odwołanie. Sąd Okręgowy uznał, że aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie dają podstaw do przyjęcia, iż w postępowaniu toczącym się na skutek odwołania zachodzi sytuacja związania składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej rozstrzygającego odwołanie, uchwałą Krajowej Izby Odwoławczej wydaną w trybie art. 167 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zdaniem Sądu Okręgowego wola ustawodawcy, co do podmiotów związanych przedmiotową uchwałą została wyrażona bezpośrednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych i nie ma podstaw do przyjmowania związania taką uchwałą szerszego kręgu podmiotów niż wynikający z tych przepisów, tj. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (art. 167 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz zamawiającego, który z mocy art. 171 ust.2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych jest związany zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, potwierdzonymi uchwałą Krajowej Izby Odwoławczej. Sąd Okręgowy wskazał ponadto, że w obecnym stanie prawnym środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują także w sytuacji, gdy zamawiający zastosował się do zaleceń Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych skierowanych do zamawiającego na mocy art. 171 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, których prawidłowość została potwierdzona następnie opinią Krajowej Izby Odwoławczej wydaną na podstawie art. 167 ustawy Prawo zamówień publicznych. Sąd Okręgowy zwrócił nadto uwagę, że pewność i poszanowanie prawa wymaga, aby w postępowaniu toczącym się na skutek odwołania brane były pod uwagę okoliczności faktyczne i prawne objęte uchwałą Krajowej Izby Odwoławczej wydaną w trybie art. 167 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych brał udział w postępowaniu sądowym zakończonym wydaniem omawianego wyroku w charakterze przystępującego do postępowania skargowego.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 lipca 2014 r. sygn. akt XXIII Ga 924/14 wraz z uzasadnieniem.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz