poniedziałek, 15 września 2014

Zmiana przepisu art. 165 ust. 4 Prawa zamówień publicznych dotycząca kontroli doraźnych Prezesa UZP

Jak informuje UZP 13 września 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 1146), która w art. 83 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.


Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które stanowić będą podstawę realizacji tzw. Umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Ze względu na kolejną perspektywę finansowania polityki spójności niezbędne było opracowanie aktu uwzględniającego nowe podstawy prawne i nowe zasady realizacji polityki spójności określone przepisami unijnymi, w tym: przeniesienie kompetencji w zakresie oceny zgodności systemów zarządzania i kontroli programów operacyjnych z unijnymi wymogami z poziomu Komisji Europejskiej na poziom państwa członkowskiego, wprowadzenie nowych instrumentów realizacji polityki spójności w zakresie rozwoju terytorialnego, a także wprowadzenie nowych zasad informatyzacji procesów dotyczących realizacji projektów. 

W związku z wprowadzeniem do systemu prawnego nowych instrumentów realizacji polityki spójności na podstawie omawianej ustawy, konieczne stało się także uwzględnienie w art. 165 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych kompetencji Instytucji Zarządzających działających na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 1146) do występowania z wnioskiem o kontrolę doraźną. 

Przepis art. 165 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Prezes Urzędu wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej, o której mowa w przepisach o narodowym planie rozwoju, w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w przepisach o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 lub w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, lub w przepisach o pomocy społecznej, zwanej dalej „instytucją zarządzającą”, jeżeli z uzasadnienia wniosku instytucji wynika, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik.”.

Tekst ujednolicony ustawy – Prawo zamówień publicznych, uwzględniający ww. zmianę, został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: …, jak również pod niniejszym linkiem:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146).

Powyższy tekst ustawy nie jest źródłem prawa, lecz stanowi jedynie materiał o charakterze informacyjnym.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz