czwartek, 16 października 2014

Cykl Akademia EuroZamówień –odpowiedź na zmiany w europejskim prawie zamówień publicznych


28 października 2014 r. organizujemy w naszej kancelarii pierwsze spotkanie z cyklu Akademia EuroZamówień, skierowanego do wszystkich zainteresowanych prawnymi aspektami zamówień publicznych, zwłaszcza w kontekście prawa Unii Europejskiej. W sumie zaplanowaliśmy 5 spotkań, w ramach których będziemy mówić o m.in. nowym podejściu naszego ustawodawcy do europejskiego prawa zamówień publicznych. Udział w cyklu umożliwia uzyskanie punktów szkoleniowych w ramach obowiązku szkoleń zawodowych dla adwokatów i radców prawnych.


Przypomnijmy, że 28 marca 2014 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE pakiet nowych dyrektyw zamówieniowych, na który składają się:
Państwa członkowskie powinny transponować postanowienia dyrektyw do prawa krajowego do 18 kwietnia 2016 r., co daje niespełna 2 lata na ich wdrożenie.
Naszym zdaniem przyjęcie nowych dyrektyw i konieczność ich implementacji jest dobrą okazją dla gruntownej przebudowy polskiego systemu zamówień publicznych, a nawet przyjęcia całkowicie nowej, nowoczesnej ustawy w tym zakresie, o czym pisaliśmy już we wrześniu 2013 r.

Polska raczej nie będzie w stanie dotrzymać kroku Wielkiej Brytanii, która jużopublikowała projekt przepisów transponujących nową dyrektywę klasyczną i prowadzi obecnie publiczne konsultacje, mające zakończyć się 17 października br.

Tym niemniej dostrzec trzeba pierwsze oznaki nowego podejścia naszego ustawodawcy do europejskiego prawa zamówień publicznych. Całkiem niedawno bo 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - prawo zamówień publicznych, która wprowadziła szereg nowych istotnych regulacji dot. m.in. pozacenowych kryteriów oceny ofert oraz solidarnej odpowiedzialności podmiotów trzecich udostępniających swoje zasoby. W ramach tej nowelizacji zostały także zmienione przepisy dotyczące przesłanek wykluczania wykonawców, którzy nie wykonali lub nienależycie wykonali umowę w ramach zamówień publicznych (art. 24. ust. 1 pkt 1 i 1a).

Ku zaskoczeniu wielu obserwatorów, w projekcie który został ostatecznie skierowany do drugiego czytania, zostały w ostatnim momencie wprowadzone istotne zmiany dotyczące przesłanek wykluczania wykonawców. O ile we wcześniejszych wersjach nowelizacji zmiany dotyczyły głównie podwyższenia progu wartości szkody decydującej o wykluczeniu wykonawcy, w projekcie, który został ostatecznie uchwalony przez parlament, zdecydowano się na radykalny krok i uchylenie w całości art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz wprowadzenie nowej przesłanki wykluczenia wykonawców w ramach nowego punktu 2a.

Nowa przesłanka wykluczenia przewiduje wykluczenie wykonawcy w przypadku, gdy ten „w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie”. Nowy przepis uwzględnia zatem wprost wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-465/11 Forposta SA i AMC Direct Contact sp. z o.o. przeciwko Poczcie Polskiej SA (który analizowaliśmy w 2012 r.) a ponadto przewiduje, że omawiana przesłanka wykluczenia miałaby mieć zastosowanie tylko jeśli zamawiający przewidział jej zastosowanie w ogłoszeniu lub SIWZ. Ma ona zatem charakter fakultatywny.

Dodatkowo omawiany przepis przewiduje możliwość uniknięcia przez wykonawcę wykluczenia w razie wykazania, że podjął on stosowne środki naprawcze w celu zapobieżenia zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości i naprawił wyrządzoną szkodę.

Jeśli porównamy brzmienie tego przepisu (który wchodzi w życie w dniu 19 października br.) z punktami 101 i 102 preambuły oraz przepisem art. 57 ust. 4c i ust. 6 dyrektywy 2014/24/EU, to przekonamy się, że w tym zakresie zostanie już za chwilę skutecznie dokonana transpozycja przepisów nowej dyrektywy. Przykład ten dobrze unaocznia, że już teraz niezbędna staje się wiedza dotycząca nowych regulacji unijnych, tak aby wiedzieć, co jest źródłem polskich przepisów.

Postanowiliśmy zatem zorganizować regularne szkolenia, których celem jest przybliżenie reformy systemu zamówień publicznych Unii Europejskiej. W ramach spotkań omawiane będą tematy, których elementem wspólnym będzie każdorazowo nawiązanie do nowych regulacji zawartych w dyrektywach zamówieniowych, z jednoczesnym połączeniem z zagadnieniami atrakcyjnymi z punktu widzenia polskiej praktyki.

28 października 2014 r. - rażąco niska cena po nowelizacji


Dlatego też nie jest przypadkiem, że pierwszym tematem będzie zagadnienie rażąco niskiej ceny. Zagadnienie to nie jest nowe. Jeden z polskich projektów zamówieniowych do dzisiaj jest omawiany na forach zagranicznych jako modelowy przykład problemu rażąco niskiej ceny, zaś trwające w latach 2013 i 2014 postępowania dotyczące odbioru odpadów komunalnych na nowo wywołały ożywioną dyskusję. Warto zatem podejść do tego zagadnienia, spoglądając na nie w szerszej europejskiej perspektywie, tym bardziej, że występuje ono praktycznie w każdym systemie zamówieniowym.


W ramach spotkania opowiemy o regulacji tego zagadnienia w nowej dyrektywie zamówieniowej i w różnych krajach unijnych (warto wcześniej zapoznać się z naszą publikacją na ten temat), przedstawimy także praktyczne sposoby stosowane w różnych krajach dla ułatwienia trafnej oceny ofert z ceną, której można postawić taki zarzut.


Ponadto w czasie pierwszego spotkania przeprowadzimy ankietę, której celem będzie wybór tematów kolejnych spotkań z cyklu Akademii EuroZamówień, a które odbędą się w listopadzie 2014, styczniu, marcu i w maju 2015 r.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy się zarejestrować (udział jest nieodpłatny, ale prosimy zapoznać się z warunkami rejestracji, które zawierają pewne ograniczenia).

Zapraszamy do udziału w Akademii EuroZamówień!

* * *
Autor: Tomasz Zalewski, tekst pierwotnie opublikowany na stronie www.eurozamowienia.pl


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz