poniedziałek, 1 grudnia 2014

Cena jako jedyne kryterium oceny ofert

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z października br. zmieniła dotychczas obowiązujące kryteria oceny ofert składanych przez wykonawców. Zasadniczą zmianą, która miała wówczas miejsce jest fakt, że w obecnej wersji art. 91 Pzp wyraźnie wskazuje, iż kryterium tym w większości zamówień ma być cena i inne kryteria. Natomiast cena jako jedyne kryterium oceny ofert, tak jak powszechnie było to dotychczas najczęściej stosowane może nim zostać w ściśle określonych sytuacjach.

Ustawodawca określa te sytuacje przez pryzmat cech przedmiotu zamówienia określając, że cena jako jedyne kryterium oceny ofert zgodnie z art. 91 ust. 2a Pzp może być stosowana w przypadku przedmiotu zamówienia powszechnie dostępnego i o ustalonych standardach jakościowych. Jednocześnie nie definiując jednak jaki przedmiot zamówienia możemy do takiej kategorii zakwalifikować przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Z pomocą, w tym zakresie przychodzą natomiast  uchwały KIO oraz opinia  UZP odnoszące się w kontekście art. 70 Pzp do przedmiotu zamówienia, którym są dostawy i usługi powszechnie dostępne i o ustalonych standardach jakości.

Według uchwały KIO/KD 26/14 z 9 kwietnia 2014 roku oraz KIO/ KD 21/14 z 26 marca 2014 roku do kategorii przedmiotu zamówienia, którym będą dostawy i usługi powszechnie dostępne zakwalifikować możemy przedmiot, który będzie służył po pierwsze każdemu, a  po drugie będzie zaspokajał bieżące potrzeby przeciętnego odbiorcy. UZP tak przyjęte rozumienie uzupełnia dodając, że są to dostawy i usługi oferowane przez liczne podmioty, do których dostęp ma nieograniczona liczba konsumentów. Jeśli chodzi, natomiast o ustalone standardy jakościowe to zgodnie z uchwala KIO/ KD 75/11 z 5 października 2011 roku są to znormalizowane cechy dostaw i usług, które spełniają przeciętne wymagania dla danej grupy towarów i nie wymagają jednocześnie szczególnej klasyfikacji i wyjątkowego zastosowania.

Obok określenia tych sytuacji przez pryzmat cech przedmiotu zamówienia, ustawodawca wskazuje również konkretnie kategorie zamawiających, którzy mogą posłużyć się ceną jako jedynym kryterium oceny ofert. Do podmiotów tych należą wymienione w art. 3 ust.2 pkt. 1 i 2 jednostki sektora finansów publicznych. Możliwość ta, jednak w ich przypadku została  uzależniona od wykazania  w opisie przedmiotu zamówienia sposobu uwzględnienia kosztów ponoszonych w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. 

* * *
Autor: Daria Rychlik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz