wtorek, 23 grudnia 2014

Problemy z wyborem oferty


Zastosowanie dodatkowych kryteriów pozacenowych zwiększa ryzyko unieważnienia postępowania ze względu na niemożność wyboru najkorzystniejszej oferty.Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo oferta z najniższą ceną. Przekładając to na język praktyki, oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyskała najwyższą ocenę, a zatem największą liczbę punktów.

Zdarza się, że ta prosta zasada nie pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania. Wówczas w sukurs przychodzi art. 91 ust 4 i 5 PZP. Jeżeli zamawiający ustalił jedno kryterium (osławiona "cena - 100%"), wówczas należy wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty o takich samych cenach do złożenia ofert dodatkowych. Jeżeli kryteriów było więcej, ale oferty uzyskały taką samą liczbę punktów - zamawiający wybiera ofertę z niższą ceną.

Cały tekst pod tym linkiem.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz