środa, 10 grudnia 2014

Przewodnik "Nowe przepisy o zamówieniach publicznych w praktyce"

Ustawą z dnia 26 sierpnia 2003 r. wprowadzono nowelizację ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ("ustawa Pzp"). Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 19 października 2014 r. i w sposób znaczący wpływają na zasady udzielania zamówień publicznych w Polsce.
Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:
  1. Wprowadzenie nowego sposobu udzielania zamówień na tzw. usługi niepriorytetowe,
  2. Uszczegółowienie kwestii wyjaśnień tzw. "rażąco niskiej ceny",
  3. Wprowadzenie nowych obowiązków dotyczących utajniania w ofercie informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa,
  4. Ograniczenie dopuszczalności stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert oraz obowiązek szerszego stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert,
  5. Wprowadzenie nowej przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w związku z poważnym naruszeniem obowiązków zawodowych,
  6. Wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej za udostępnienie potencjału wykonawcy,
  7. Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,
  8. Zmiany w przepisie dotyczącym zatrzymania wadium wykonawcy, który nie uzupełnił dokumentów,
  9. Obowiązkowa waloryzacja umowy o zamówienie publiczne.


Cały poradnik dostępny jest pod tym linkiem. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz