środa, 20 maja 2015

Rażąco niska cena – czy na pewnoZmieniony ubiegłoroczną nowelizacją przepis art. 90 ust 1 Pzp już na samym jego początku wzbudzał pewne emocje...

 
Art.. 90 ust. 1
„Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.),
2.  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów”

W oparciu o jego treść Zamawiający zobowiązani są podjąć czynności wyjaśniające w sytuacji gdy cena badanej oferty jest o 30 % niższa od wartości szacunkowej zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert. Jest to sytuacja odmienna od tej przed nowelizacją albowiem w ówczesnych przepisach brak było określenia „progu procentowego”.
Wydaje się jednak iż taka konstrukcja nie do końca realizuje cel jakiemu ma służyć.

Przykład
Zamawiający X ogłosi przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotu Y. Wartość szacunkowa zamówienia określona została na kwotę 350.000,00 zł. Do upływu terminu składania oferty, wpłynęło ich 4:

A – cena ok 620.000 zł
B – cena ok 650.000 zł
C – cena ok 700.000 zł
D – cena ok 1.700.000 zł.

Co zrobił Zamawiający? A no wezwał Wykonawcę A do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, gdyż była ona o 30 % niższa od średniej arytmetycznej cen pozostałych ofert.


Powyższy przykład, który notabene rzeczywiście miał miejsce (podane wyżej ceny były inne ale proporcje zachowałem), wskazuje na pewną wadę dyspozycji omawianego przepisu.

W oparciu o przepis art. 90 ust. 1 Pzp sprzed nowelizacji sytuacja powyższa nie stanowiła by w zasadzie żadnego problemu albowiem ceny pierwszych trzech Wykonawców są zbliżone, czwarty zaś no trochę ją przestrzelił. Co do wartości szacunkowej – no cóż, Zamawiający mógł popełnić na jej etapie jakiś błąd – zdarza się.

Na tle nowego brzmienia przepisu art. 90 ust. 1 Pzp, z obiektywnego punktu widzenia cena Wykonawcy A nie ma znamion ceny rażąco niskiej, z prawne punktu widzenia ma.


Zamawiającym nie pozostaje nic innego jak tylko dokłada analiza konkretnych przypadków i działanie nie tylko w oparciu o przepisy (które jak widać na powyższym przykładzie doskonałe nie są), ale także o pewien racjonalizm i logikę. 
Autor: Grzegorz Bebłowski  
http://www.kdzp.com.pl/ 

3 komentarze:

 1. Pytanie dlaczego zamawiający wezwał wykonawcę do wyjaśnień?? Toż przecież od szacunku niższa cena oferty 620 000,00zł nie była. Zbędna robota.

  Ciekawe czy kontrolujący wykażą się racjonalizmem i logiką, bo to jest chyba bardziej istotne. Zabawne jest to, że autor ustawy o zmianie ustawy nabrał wody w usta, a wszyscy dookoła "szczekają" jak należy rozumieć przepis :) piaskownica! przedszkole!

  OdpowiedzUsuń
 2. .... słaby artykuł, nic nie wnoszący do tego słaby przykład ! Co tu robić - nic, unieważniać a nie badać ! Zamawiający powinien swój szacunek zbadać ! Trudno jest wytłumaczyć różnice powyżej 500.000,00 zł a nie 30.000,00 !

  OdpowiedzUsuń
 3. Badanie rażąco niskiej ceny może okazać się czasami absurdalne. Bo co zrobić w przypadku kiedy oferta z ceną 620 000 jest po prostu niezgodna z SIWZ i stąd cena jest dużo wyższa od pozostałych. ( pomijam szacunki zamawiającego)

  P.S.: Cenę oferty porównujemy do wartości szacunkowej zamówienia ? (cenę brutto porównujemy do kwot netto) ?

  OdpowiedzUsuń