wtorek, 24 listopada 2015

Cudze odwołanie do KIO. Czy warto zgłosić przystąpienie?


 
Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego daje możliwość wzięcia udziału w postępowaniu przed KIO wykonawcom, którzy nie złożyli odwołania, ale są zainteresowani wynikiem postępowania.
Samo zgłoszenie nie jest skomplikowane, nie wymaga też wniesienia opłaty. http://kartaprzetargowa.pl/ . Nie znaczy to jednak, że we wszystkich sytuacjach takie zgłoszenie będzie skuteczne. Dlaczego?

Zgłoszenie przystąpienia wymaga nie tylko wskazania strony, do której się przystępuje. Należy również wskazać interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której się przystępuje. A tego interesu czasem nie ma i to nawet w sytuacjach, kiedy przystępujący chce wziąć udział w postępowaniu.

Spójrzmy więc, jak KIO bada interes w przypadku zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Interes przystępującego nie jest badany tak samo jak interes odwołującego. Od odwołującego wymaga się interesu w uzyskaniu danego zamówienia. Odwołujący musi mieć szansę uzyskania zamówienia w przypadku uwzględnienia jego odwołania. Wielokrotnie KIO orzekała, że interes odwołującego nie może polegać na chęci doprowadzenia do unieważnienia postępowania, tak by mógł wziąć udział w powtórzonym postępowaniu. Jest to bezpośredni wniosek ze sformułowania ustawy, które wymaga od odwołującego właśnie interesu w uzyskaniu danego zamówienia.
Interes przystępującego jest za to okreśłony jako "interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony". To szersze pojęcie, stąd łatwiej wykazać taki interes niż w przypadku złożenia odwołania. 
 
Rozstrzygnięcie na korzyść strony, do której przystępuje wykonawca nie musi wiązać się z bezpośrednią szansą na uzyskanie przez niego zamówienia. Tym samym przystąpić do postępowania odwoławczego może nie tylko wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a wybór ten jest kwestionowany odwołaniem. Podobną możliwość mają inni wykonawcy, choćby ich oferty zostały sklasyfikowany na odległych pozycjach.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 czerwca 2012 r. (KIO 1209/12)
Wykazywanie przez Zamawiającego, że uwzględnienie odwołania nie pozwoli wykonawcy na uzyskanie przedmiotowego zamówienia, nie może stanowić o nieskuteczności zgłoszenia przystąpienia.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 stycznia 2014 r. (KIO 5/14)
Dla uzyskania statusu przystępującego wystarczające zatem będzie zainteresowanie wynikiem sprawy, zgodnie ze stanowiskiem strony, do której zgłasza się przystąpienie. Pomimo tego, że S. S.A. złożył w części III postępowania najdroższą ofertę, może on popierać odwołującego domagającego się odrzucenia oferty Konsorcjum K.

Jednocześnie jednak w większości przypadków Izba ogranicza badania interesu do korzyści w ramach trwającego postępowania. W ten sposób interesu nie wykaże przystępujący powołujący się jedynie na możliwość wygrania powtórzonego postępowania po unieważnieniu obecnego:

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 stycznia 2013 r. (KIO 2822/12; KIO 2864/12)
Interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego musi odnosić się do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Choć nie jest on tożsamy z interesem w uzyskaniu danego zamówienia, którym należy się wykazać przy wniesieniu odwołania, winien jednak być związany z postępowaniem objętym odwołaniem.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 sierpnia 2014 r. (KIO 1607/14)
Nie sposób było dopatrzeć się przesłanek, warunkujących skuteczne przystąpienie wykonawcy do postępowania odwoławczego, to jest interesu tego wykonawcy w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której złożone zostało przystąpienie, tj. Zamawiającego, a który to interes miałby się wyrażać zmierzaniem do utrzymania w obrocie czynności unieważnienia postępowania. Ewentualny interes takiego wykonawcy może się materializować poprzez utrzymanie oferty tego wykonawcy w postępowaniu, jej określoną klasyfikację, jednak każdorazowo jest determinowany - podobnie jak interes Odwołującego - bytem danego postępowania o zamówienie publiczne.

Będzie tak w większości przypadków, choć są też wyroki akceptujące interes przystępującego wyrażąjący się w korzyści z unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 lipca 2013 r. (KIO 1624/13)
Interesu zgłaszającego przystąpienie w uwzględnieniu odwołania nie należy utożsamiać z interesem w uzyskaniu zamówienia. Niewątpliwie w interesie Przystępującego "G." J. M. jest doprowadzenie do unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty, a także do powtórzenia czynności badania i oceny ofert.

W przypadku zamówień udzielanych w częściach prawa do zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego po terminie składania ofert nie mają wykonawcy, którzy złożyli oferty na części zamówienia, których nie dotyczy odwołanie.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 marca 2013 r. (KIO 390/13)
Izba postanowiła uwzględnić opozycję odwołującego wobec zgłoszonych przystąpień na mocy art. 197 ustęp 1 w związku z art. 366 k.p.c. wskazując, że zgodnie z art. 185 ustęp 3 wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się jego uczestnikami jeżeli mają interes w tym aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron, czyli orzeczenie Izby wydane na korzyść którejkolwiek ze stron musi oddziaływać na sferę praw i obowiązków wykonawcy przystępującego. Biorąc pod uwagę, że orzeczenie Izby rozstrzyga spór jedynie w zakresie objętym przedmiotem tego sporu, w tym przypadku w zakresie części 5 zamówienia i jest wiążące tylko pomiędzy tymi stronami, to nie może oddziaływać na inne części tego samego postępowania o zamówienie publiczne, a skoro tak to wydane orzeczenie w niniejszej sprawie nie dotyczy innych części postępowania, w związku z tym nie może oddziaływać na sferę praw i obowiązków wykonawców, którzy złożyli oferty na te części. Tym samym nie osiągną oni żadnej korzyści z faktu oddalenia odwołania.

Najłatwiej wykazać wykonawcom interes w przystąpieniu, gdy odwołanie dotyczy treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy to zarówno przystąpienia po stronie odwołującego, jak i przystąpienia po stronie zamawiającego.
W przypadku przystąpienia po stronie odwołującego interes przystępującego to zmiana postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia na takie, które są korzystniejsze dla przystępującego lub w ogóle umożliwiają mu żłożenie oferty. Nie ma znaczenia brak woli złożenia własnego odwołania.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 lipca 2013 r. (KIO 1623/13)
Fakt nie wniesienia przez przystępującego własnego odwołania nie może przesądzać o tym, iż wykonawca nie posiada interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego.

W przypadku przystąpienia po stronie zamawiającego interes przystępującego to utrzymanie postanowień specyfikacji istotnych warunków, które są korzystne dla przystępującego i umożliwiają mu złożenie oferty.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 lutego 2013 r. (KIO 302/13)
Interes w zgłoszeniu przystąpienia - w ocenie Izby - należy rozpoznawać w ujęciu szerokim, uznając, że w tym przypadku interes obydwu wykonawców wyraża się w popieraniu rozwiązań zawartych w SIWZ, co do opisu przedmiotu zamówienia i terminu realizacji zamówienia jako zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i pozwalających im na ubieganie się o przedmiotowe zamówienie

Podsumowując, wykazanie interesu przez wykonawcę zgłaszającego przystąpienia do postępowania odwoławczego to najtrudniejsza część samego zgłoszenia przystąpienia. Warto więc poświęcić więcej czasu i zastanowić się na czym miałby polegać ów interes.
Samo pominięcie w zgłoszeniu przystąpienia wskazania interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony do której się przystępuje jest brakiem formalnym zgłoszenia przystąpienia. Co gorsza, braku tego nie można uzupełnić po upływie terminu na zgłoszanie przystąpienia.

Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 listopada 2014 r. (KIO 2308/14)
Obowiązujące przepisy p.z.p. nie przewidują możliwości uzupełnienia zgłoszenia przystąpienia na wezwanie Prezesa Izby, bądź składu orzekającego Izby, jak to ma miejsce w przypadku odwołania złożonego z brakami formalnymi (art. 187 ust. 3 i 4 p.z.p.).

Grzegorz Rogalewicz (strona autora: kartaprzetargowa.pl)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz