poniedziałek, 21 grudnia 2015

Implementacja dyrektyw unijnych: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE część II

W ostatnim wpisie na blogu omówiłam większość ze zmian, do których wprowadzenia Polska jest zobowiązana w ramach implementacji dyrektywy unijnej Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE. Zmiany, które będą przedmiotem dzisiejszego opracowania dotyczyć będą jednolitego europejskiego dokumentu, kryteriów udzielania zamówienia, realizacji zamówienia, szczególnych reżimów zamówień oraz czynności administracyjnych związanych z przeprowadzeniem postępowania. 
Obowiązujące dotychczas wymagania stawiane wykonawcom, którzy chcą złożyć swoją ofertę w postępowaniu przez wielu z nich oceniane są jako nadmierne i traktowane jako jedną z głównych przeszkód ich uczestnictwa w postępowaniu. Szczególnie dotyczy to powinności o charakterze administracyjnym takich jak okazanie zaświadczenia, wykazania posiadanego uprawnienia. 
 
We wszystkich nowych dyrektywach w tym również w dyrektywie 2014/24/UE poczyniono starania by ograniczyć dotychczasowe wymogi i ułatwić wykonawcom przejście przez etap przygotowania i złożenia oferty. Instytucją, którą się posłużono jest jednolity europejski dokument zamówienia. Jest to oświadczenie własne wykonawcy służące jako dowód wstępny zastępujący zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie na potwierdzenie, że dany wykonawca spełnia określone warunki. Dokument ten stanowi oświadczenie wykonawcy, w którym stwierdza on, że spełnia określone wymagania udziału w postępowaniu lub nie zachodzą wobec niego przesłanki do wyłączenia. Ponadto w oświadczeniu tym może zostać zawarta również informacja o korzystaniu z potencjału innych podmiotów. Jeżeli informacje, które pozyskać chce zamawiający znajdują się w bazie danych w dokumencie tym znajdują się także informacje wymagane w tym celu, takie jak adres internetowy bazy danych, wszelkie dane identyfikacyjne oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody. Dokument ten wykonawcy będą mogli wykorzystać również w innym postępowaniu pod warunkiem potwierdzenia, że informacje w nim zawarte są nadal prawdziwe.
 
Jeśli chodzi o kryteria wyboru ofert zasadnicza zmiana dotyczy już chociażby terminologii, która posługują się nowe dyrektywy. W starych dyrektywach unijnych kryterium udzielania zamówienia stanowią kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie lub kryterium najniższej ceny w nowych natomiast używa się jednego ogólnego pojęcia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Przyjęto, że wszystkie wybrane ostatecznie oferty powinny zostać wyłonione zgodnie z wymaganiami, które zamawiający uzna za rozwiązanie najkorzystniejsze ekonomicznie spośród wszystkich złożonych ofert. Podstawę do określenia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie stanowić będzie relacja jakości do ceny, kryteria ich określenia uzależnione będą od zamawiającego. Jednym z takich kryteriów może być koszt. Dlatego tez w nowej dyrektywie rozwinięto ten wątek. Rachunek kosztów ponoszonych w czasie cyklu życia produktu, usługi lub robót budowlanych może obejmować koszty takie jak: koszty związane z nabyciem; koszty użytkowania, takie jak zużycie energii i innych zasobów, koszty utrzymania; koszty związane z wycofaniem z eksploatacji. Swoistą nowością w stosunku do poprzednio obowiązujących dyrektyw jest uregulowanie w nowych dyrektywach kwestii realizacji zamówienia. I tak znalazły się w nich szczegółowe regulacje dotyczące podwykonawstwa (art. 71 dyrektywy), zmiany obowiązującej umowy (art. 72 dyrektywy) oraz rozwiązywania sporów (art.73 dyrektywy). 
 
W dyrektywie 2014/24/UE przewidziano również regulacje dotyczące szczególnych reżimów udzielania zamówień publicznych takie jak: zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24 oraz konkursy. 
 
Ostatnia zmianą, a właściwie punktem na który nacisk kładą nowe dyrektywy w tym dyrektywa będąca przedmiotem niniejszych rozważań są czynności administracyjne. Dotyczy to nadzorowania przez odpowiednie krajowe organy rynków zamówień publicznych oraz egzekwowanie wykonania przepisów o zamówieniach publicznych. Obligatoryjnym elementem jest utworzenie systemu współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi oraz między organami tych państw odpowiedzialnymi za nadzorowanie rynków zamówień publicznych.   
 
Autor: Daria Rychlik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz