piątek, 4 grudnia 2015

Zamówienia publiczne: Interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia

Zgodnie z art. 179 Pzp interes prawny wykonawcy stanowi przesłankę warunkującą rozpoznanie odwołania na rozprawie przez skład KIO. Wykazanie interesu przez potencjalnego wykonawcę nie pozbawia go jego posiadania również na późniejszych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nawet w sytuacji gdy zamawiający dokona unieważnienia postępowania.

Okoliczności te zostały w sposób jednoznaczny uregulowane przez KIO w orzeczeniu z dnia 24 listopada 2014r., KIO 2358/14. Stan faktyczny, który był podstawą rozważań składu orzekającego przedstawiał się w następujący sposób: wykonawca zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów regulujących postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez sporządzenie w sposób nieprecyzyjny i niejednoznaczny opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków do wykonania przedmiotu zamówienia. W ocenie wykonawcy zamawiający określając poszczególne wymagania względem potencjalnych wykonawców nie miał na uwadze obiektywnych potrzeb związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Ponadto nadmierne wymagania względem potencjalnych wykonawców, które zaproponował Zamawiający nie miały rzeczywistego znaczenia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W odpowiedzi na złożone przez wykonawcę odwołanie Zamawiający wniósł o jego odrzucenie z uwagi na brak interesu w uzyskaniu zamówienia po stronie odwołującego.
Rozpatrując wniesione odwołanie KIO stanęło na stanowisku, że w przedmiotowej sprawie istnienie interesu po stronie odwołującego jest bezsporne. Zamawiający błędnie wskazywał na utratę interesu przez odwołującego z uwagi na fakt unieważnienia postępowania. Zaznaczyć należy, że decyzja zamawiającego o unieważnieniu postępowania nie jest decyzją ostateczną, a potencjalnym wykonawcą nadal przysługuje prawo do wniesienia odwołania wobec czynności zamawiającego. Odwołujący ma więc interes w tym by dążyć do zmiany zaskarżonych postanowień SIWZ na etapie rozpatrywania poprawności działań podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu. Interes ten odwołujący zachowuje gdy czynność unieważnienia postępowania dokonana przez Zamawiającego zostanie unieważniona oraz do upływu ustawowego terminu do wniesienia odwołania. Po dokonaniu analizy dokumentacji postępowania ze szczególnym uwzględnieniem zapisów SIWZ w zakresie podnoszonym przez odwołującego KIO uwzględniło odwołanie przyznając słuszność całości zarzutów wskazanych przez odwołującego. Naruszenie przepisów postępowania w ocenie Izby miało istotny wpływ na ostateczny wynik postępowania. 
autor: Daria Rychlik


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz