środa, 24 lutego 2016

Naruszenie zasady jawnosci postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarzuty dotyczące naruszenia zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyrażonej w art. 8 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 96 ust. 3 tej ustawy poprzez utrudnianie dostępu do protokołu z postępowania oraz załączników a także odmowę okazania kompletu załączników do protokołu z postępowania.
 
 
WYROK z dnia 16 września 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza
 
Odwołujący wnosi:
Odwołujący podnosił, iż ustawa Pzp wprowadza w art. 8 ust. 1 zasadę jawności, która implikuje nieograniczony dostęp do dokumentacji postępowania, w tym do protokołu z postępowania i dokumentów stanowiących załączniki do protokołu. Zakres minimalny załączników do protokołu z postępowania określają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy Pzp zasada jest, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Powyższa zasada przewija sie przez całe postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, od momentu jego wszczęcia, poprzez cały jego przebieg, az do momentu publikacji jego wyników. Zasada jawności ma gwarantować przejrzystość procedur udzielania zamówień publicznych, otwarty, publiczny równy dostęp do zamówień, rzeczywista konkurencje w ubieganiu się o zamówienia, zapewniająca wybór najkorzystniejszych ofert oraz możliwość kontroli prawidłowości działań osób i instytucji udzielających zamówień, a także nieskrępowany dostęp do zamówień dla przedsiębiorców.
Ograniczenia zasady jawności postępowania wprowadzone są w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. Wskazane ograniczenie nie miały jednak zastosowania do dokumentów, których okazania wnioskował odwołujący. Odwołujący zarzucał, że zamawiający odmawiał niezwłocznego okazania dokumentów stanowiących załączniki do protokołu, przekazując część z nich dopiero na dzień przed upływem terminu składania środków ochrony prawnej na decyzje z dnia 26 sierpnia 2015 r. o odrzuceniu oferty odwołującego, a część z dokumentów nie została udostępniona do dnia dzisiejszego. Odwołujący stwierdził, iż łamanie zasady jawności uniemożliwiło odwołującemu pełne udokumentowanie podnoszonych zarzutów.

Izba orzeka: 
Zgodnie z art. 96 ust. 2 i 3 ustawy Pzp oferty opinie biegłych oświadczenia, zawiadomienia wnioski i inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Protokół z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, z tym ze oferty udostępnia się z chwila ich otwarcia. W oparciu o dokumenty stanowiące korespondencje odwołującego z zamawiającym w tej sprawie, Izba stwierdziła, ze zamawiający dostosował się do cytowanych przepisów, udostępniając odwołującemu w uzgodnionym terminie oferty innych wykonawców w części niezastrzeżonej oraz załączniki do protokołu w terminie po wyborze oferty. 
Zamawiający wypełnił wymagania określone przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 25 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). Zamawiający ma obowiązek udostępnić jedynie dokumentacje postępowania przetargowego. Zadania odwołującego dotyczyły też innych dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotowym postępowaniem, których wykonawca mógł się ewentualnie domagać w trybie  dostępu do informacji publicznej.

Organem rozstrzygającym spory w tym zakresie nie jest jednak Krajowa Izba Odwoławcza, a właściwy Sąd Administracyjny. Zarzut nie podlegał uwzglednieniu

Na podstawie Sygn. akt KIO 1939/15 WYROK z dnia 16 września 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz