wtorek, 16 lutego 2016

Projekt nowelizacji ustawy komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia


Projekt nowelizacji ustawy wprowadza zasadnicze zmiany w zakresie dotyczącym komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przede wszystkim zasada pisemności postępowania ustąpi nowej zasadzie zgodnie, z którą postępowanie prowadzi się z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. 

Narzędziem, które w celu umożliwienia komunikacji w ten sposób posługuje się ustawodawca jest profil nabywcy. To właśnie za jego pośrednictwem odbywać ma się komunikacja i wymiana informacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządzać będzie się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zastosowanie profilu nabywcy ma być zasadą, od której jednak ustawodawca dopuszcza pewne odstępstwa. Zamawiający będzie mógł odstąpić od jego użycia przy składaniu części oferty jeżeli wystąpi jedna z enumeratywnie wymienionych przesłanek. Do przesłanek tych należeć będą sytuacje, gdy z uwagi na wyspecjalizowany charakter zamówienia publicznego, użycie profilu  wymagałoby posiadania  narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne i obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji; aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji  lub są objęte systemem licencji i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez zamawiającego; użycie profilu nabywcy wymagałoby specjalistycznego sprzętu biurowego, który nie jest dostępny dla zamawiającego; zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, próbki lub części oferty w skali, której nie można przekazać przy użyciu profilu nabywcy. 

W takim przypadku złożenie części oferty odbywać będzie się za pomocą poczty lub osobiście. Obowiązkiem Zamawiającego będzie uwzględnienie tego w protokole postępowania. 

Zapisy zawarte w projekcie nowelizacji dają Zamawiającemu możliwość wymagania by wykonawcy użyli innych narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnie dostępne i oferuje on tym samym nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp za pomocą profilu nabywcy do tych narzędzi i urządzeń od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu lub od dnia wysłania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania, zapewnia, aby wykonawcy nie posiadający dostępu do narzędzi i urządzeń lub możliwości ich uzyskania w stosownych terminach, mogli uzyskać dostęp do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez stosowanie tymczasowych narzędzi nieodpłatnie udostępnionych w sieci, prowadzi on wówczas alternatywny kanał elektronicznego składania części oferty. 

Ponadto jeżeli wymiana informacji odbywać będzie wyłącznie za pomocą profilu nabywcy Zamawiającemu przyznana została możliwość wymagania by oferty składane przez wykonawców składane były w formie katalogu elektronicznego. W przypadku, gdy Zamawiający będzie chciał skorzystać z takiej możliwości zobowiązany będzie wskazać ten fakt w ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do składania ofert. Wówczas obowiązkiem Zamawiającego jest również wskazanie informacji  dotyczących formatu, wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz technicznych warunków. 

Zaznaczyć jednak trzeba, że opisane powyżej regulacje nie zostaną wprowadzone do postępowań o udzielenie zamówienia wraz z wejściem w życie nowelizacji. Proces przygotowania się na te zmiany wymagał będzie bowiem czasu. Zmiany w tym zakresie mają wejść w życie do 2018r. 

Autor: Daria Rychlik

2 komentarze:

  1. Jedno jest pewne, zarobią producenci urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia podpisu elektronicznego. O informatyzacji w postępowaniu administracyjnym czy cywilnym słyszy się już od bardzo dawna, ale jak zawsze z wykonaniem jest pod górkę. Nie ukrywam jednak, że jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań, jako generalnie przyspieszających tok postępowania.

    OdpowiedzUsuń
  2. Informatyzacja będzie następować czy tego chcemy czy nie, oby tylko odciążyło to w długim terminie budżet i przyspieszyło postępowania.

    OdpowiedzUsuń