piątek, 5 lutego 2016

Wartość zamówienia przy unieważnieniu części przetargu

Niniejszy artykuł odpowiada na pytanie, w jaki sposób ustalić wartość zamówienia, jeżeli zamawiający organizuje ponowne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z powodu unieważnienia poprzedniego postępowania w części.


   Przepisy ustawy Pzp umożliwiają zamawiającemu dopuszczenie możliwości złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. W takim przypadkach wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.
    Może to być korzystne rozwiązanie do zamawiającego, ponieważ z jednej strony unika zarzutu dzielenie zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, a z drugiej strony umożliwia udział w postępowaniu większej ilości wykonawców, którzy być może nie mieliby szansy złożyć oferty, gdyby zamówienie nie zostało podzielone na części.
    Zgodnie z art. 32 ust. 4 jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Oznacza to, że ustalając wartość zamówienia należy zsumować wartość wszystkich zadań (pakietów).
    W przypadku jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia. Zgodnie z normą prawną wynikającą z art. 93 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. Czyli – postępowanie może być unieważnione tylko w zakresie niektórych jego części. Przykładowo jeżeli zamawiający prowadził postępowanie, które zostało podzielone na 4 zadania, a przesłanki unieważnienia dotyczą tylko dwóch spośród tych zadań, to w takiej sytuacji zamawiający unieważnienia postępowanie w zakresie tych dwóch zadań, w stosunku zaś do pozostałych zadań dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej.
    Jeżeli zamawiający unieważni część zadań, być może będzie chciał zorganizować kolejne postępowanie w zakresie unieważnionych części. Przykładowo – jeżeli przyczyną unieważnienia jednego z kilku pakietów było niezłożenie żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, to zamawiający może ogłosić kolejny przetarg, w którym przygotuje opis przedmiotu zamówienia w mniej restrykcyjny sposób. Tym samym większa liczba wykonawców będzie mogła tym razem złożyć ważną ofertę.
    W opisanym wyżej przypadku może się pojawić pytanie – czy wartością zamówienia jest wartość tych pakietów, które nie zostały rozstrzygnięte, czy też może wartością zamówienia jest wartość całego pierwotnego postępowania.
    Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Ustawa nie daje wprost odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób szacować wartość zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania w części i ogłoszenia ponownego przetargu.
    Na pierwszą spośród wyżej wymienionych sposobów wskazuje publikacja „Szacowanie wartości zamówienia – przykłady nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli przeprowadzonej przez Prezesa UZP” (Informator Urzędu Zamówień Publicznych Nr 4/2011 – www.uzp.gov.pl). Według tej publikacji „zgodnie z dyspozycją art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, dla każdej części zamówienia przyjmuje się wartość całego zamówienia (czyli sumę wartości poszczególnych części) i ona jest decydująca dla zastosowania odpowiednich przepisów Pzp. Brak rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego co do poszczególnych części zamówienia, w przypadku gdy zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, skutkuje koniecznością unieważnienia wyłącznie tych części postępowania, które nie zostały rozstrzygnięte. W pozostałym zakresie postępowanie jest ważne i zamawiający może zawrzeć umowy z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty co do poszczególnych części zamówienia. W celu wyboru wykonawców na pozostałe części zamówienia, zamawiający przystępuje do kolejnego postępowania. Zamawiający powinien wówczas ponownie oszacować wartość zamówienia co do części nierozstrzygniętych wcześniejszym postępowaniem. Pamiętać należy, że przystępując do udzielenia zamówienia na pozostałe części nierozstrzygniętego postępowania zamawiający udziela nowego zamówienia (ponownie określane są między innymi przedmiot zamówienia i jego wartość szacunkowa), dlatego też do postępowania takiego stosuje się przepisy wynikające z ponownego oszacowania wartości zamówienia.” Zdaniem autora artykułu zawartego w Informatorze UZP należy więc w takim przypadku jako wartość zamówienia przyjąć wartość wyłącznie nierozstrzygniętych pakietów.
    Zdaniem autora niniejszego artykułu należy zgodzić się z takim rozwiązaniem. Unieważnienie części pakietów jest zdarzeniem, na które zamawiający nie ma bezpośrednio wpływu. Nie można więc stawiać mu zarzutu, że doszło do podziału zamówienia z przyczyn leżących po jego stronie. Specyficzny w tym przypadku podział nastąpił w sposób naturalny. Ponadto w takim przypadku zamawiający przygotowuje zupełnie nowe postępowanie, które odrywa się od pierwotnego przetargu. Podobny rezultat mógłby powstać, jeżeli np. wykonawca zrealizowałby jedynie połowę zamówienia, a po tym wypowiedział umowę. W takiej sytuacji zamawiający powinien również ogłosić nowy przetarg, którego przedmiotem byłoby wykonanie tylko tej części zamówienia, która nie została zrealizowana przez poprzedniego wykonawcę.
    Konsekwencją takie sposobu ustalenia wartości zamówienia może się okazać brak obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp. Jeżeli wartość zamówienia podstawowego przetargu przekraczała równowartość 30.000 euro, a wartość unieważnionych pakietów, na które zamawiający prowadzi ponowne postępowanie, nie przekracza tej kwoty, to zamawiający może udzielić zamówienia z pominięciem przepisów ustawy.

Autor: Dawid Pantak 
 
Prawnik, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prowadzi bloga prawnego na temat postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą  http://www.odwolaniedokio.pl/

5 komentarzy:

 1. Bardzo cenne info, przyda się dzięki ! ;)

  OdpowiedzUsuń
 2. A jak należałoby postąpić w takiej sytuacji:
  Zamawiający zamierza podzielić zamówienie na roboty budowlane na 4 części, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Wartość wszystkich części przekracza próg unijny. Dwie części ogłoszone w odstępie miesiąca zostają rozstrzygnięte, natomiast ze względu na brak środków kolejne dwie ogłasza po roku czasu. Czy dokonując ponownego szacowania wartości zamówienia należy uwzględnić wartość rozstrzygniętych części?

  OdpowiedzUsuń
 3. Taka sytuacja wymagałaby odrębnego zbadania poglądów doktryny, orzecznictwa oraz opinii UZP. Tylko taka analiza pozwoli na wiążącą odpowiedź.

  Wydaje mi się jednak, że przy szacowaniu należy przyjąć wartość wszystkich części. W tym przypadku nie doszło bowiem do podziału zamówienia w sposób naturalny, ale z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ja niestety nie zgadzam się z powyższym artykułem. Nie po to szacuje się wartość zamówienia (w tym w częściach) z należytą starannością, aby potem stwierdzić - kiedy dana część nie "wypaliła", że to jest odrębne zamówienie i można ominąć przepisy ustawy.

  OdpowiedzUsuń
 5. www.hydro-crane.pl ma bardzo dobre wyciągarki i nie tylko. Gorąco polecam!

  OdpowiedzUsuń