wtorek, 22 marca 2016

Najważniejsze rekomendowane rozwiązania w projekcie nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych

W dniu dzisiejszym na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się zaktualizowany tekst oceny skutków regulacji przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. W dokumencie tym,  Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych przedstawia rekomendowane rozwiązania nowych przepisów, które wejdą  z dniem 18 kwiecień 2016r.  Projekt ustawy wdroży do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady.

Oto najważniejsze rozwiązania ustawy pzp rekomendowane przez Ministerstwo Rozwoju:

1) uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznienie, co przyniesie korzyści zarówno zamawiającym jak i wykonawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom poprzez:
a) lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi , która najlepiej odpowiada potrzebom zamawiającego,
b) zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia;
- ograniczenie podstawowych obowiązków wykonawców do składania oświadczenia o spełnianiu warunków w formie ustandaryzowanego tzw. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (potwierdzającego spełnianie kryterium warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, kryteriów selekcji także w odniesieniu do podmiotów trzecich i podwykonawców) oraz
- ograniczenie, co do zasady, żądania dokumentów wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
- zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje, lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych, obowiązek posługiwania się systemem e-Certis;
 

2) elektronizacja istotnej części procesu udzielania zamówień publicznych (powszechnie- od 2018 r.);


3) promowanie i realne wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności:

a) położenie nacisku na wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, czyli opartej na efektywności kosztowej, jak również uwzględniającej inne aspekty niż cena lub koszt, tj. kryteria jakościowe, społeczne, środowiskowe i innowacyjne, poprzez: (1) uwzględnienie w kryteriach oceny ofert relacji jakości do ceny lub kosztu, przez zawężenie stosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, (2) dopuszczenie stosowania kryteriów podmiotowych, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia publicznego, (3) wykorzystanie w ramach kryterium kosztu podejścia opartego na efektywności kosztowej, takiego jak rachunek kosztów cyklu życia,
b) wprowadzenie nowej procedury- partnerstwa innowacyjnego, przeznaczonej dla nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku,
c) promowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracy oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz innych osób defaworyzowanych,
 

4) zapewnienie lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom dzięki ograniczeniu żądań spełniania wygórowanych warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej (średni roczny obrót - maksymalnie dwukrotność szacunkowej wartości zamówienia);

5) uproszczenie procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych itp. poprzez:
a) podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek przestrzegania przepisów ustawy,
b) umożliwienie zastosowania kryteriów jakościowych takich jak dostępność , ciągłość i trwałość oferowanych kluczowych usług;

6) większe wykorzystanie zamówień publicznych w działaniach na rzecz integracji społecznej osób defaworyzowanych, poprzez wprowadzenie klauzul społecznych i nowych zasad zastrzegania zamówień publicznych dla wykonawców będących zakładami pracy chronionej i wykonawców, których celem działaniajest integracja społeczna;
 
7) uwzględnianie w zamówieniach publicznych zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, oraz zabezpieczenia społecznego poprzez wyraźne dopuszczenie stosownych postanowień w umowach o zamówienie publiczne,
 
8) zapewnienie realnego udziału w wykonaniu zamówienia podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca;
 
9) zwiększenie pewności prawnej w zakresie dopuszczalnej zmiany umowy, co powinno służyć większej elastyczności i dostosowaniu do zmiennych okoliczności faktycznych i prawnych realizacji zamówień publicznych;
 
10) zwiększenie ochrony prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych poniżej progów unijnych poprzez umożliwienie wnoszenia odwołań na czynności zamawiającego dotyczące: opisu przedmiotu zamówienia, wyboru oferty najkorzystniejszej oraz unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

źródło: Rządowe Centrum Legislacji
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz