środa, 16 marca 2016

Projekt nowelizacji ustawy: Definicje ustawowe.

Ważnym elementem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych mającym znaczenie dla całościowej interpretacji zmienionych przepisów są definicje zawarte w art.2 ustawy czyli w tzw. słowniczku pojęć. W ramach nowelizacji ustawy wprowadzono zmiany definicji lub dodano zupełnie nowe. 
 
Rozwijając temat najpierw zwróć uwagę należy na definicje, które znajdują się już w ustawie i których brzmienie podlegać będzie zmianie. Pojęcie cyklu życia produktu zostaje zastąpione pojęciem ogólniejszym cyklu życia odnoszącym się do dostaw, usług i robót budowlanych. 

Dostawa rozumiana jako nabywanie rzeczy lub innych dóbr dodatkowo może obejmować również rozmieszczenie lub instalacje. Zmiana obejmuje również pojęcie dynamicznych zakupów zgodnie z nowym brzmieniem oprócz powszechnie dostępnych usług i dostaw obejmuje również roboty budowlane. 

Nowe brzmienie otrzymało również pojęcie usługi przez, które rozumiemy obecnie wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy. 

Zmiana objęła również definicję najkorzystniejszej oferty pojęcie to uwzględnia elementy nowelizacji dotyczące kryteriów oceny ofert. Zgodnie z nowym brzmieniem za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego lub najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała lub z najniższą ceną lub kosztem gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt, albo która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. 

W ramach nowelizacji ustawy i konieczności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektyw unijnych do obowiązującego słowniczka pojęć dodano nowe pojęcia. 

Pierwszym z nich jest pojęcie oznakowania przez, które rozumieć będziemy zaświadczenie, poświadczenie, lub każdy inny dokument, potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi. Oznakowanie znajdzie zastosowanie w przypadku robót budowlanych oraz zamówień o szczególnych cechach. 

Kolejnym nowym pojęciem są elektroniczne środki komunikacji przez które ustawodawca definiuje rozwiązania techniczne w tym sprzęt elektroniczny do przetwarzania i przechowywania danych, które są przesyłane, przekazywane i odbierane za pomocą przewodów, fal radiowych, środków optycznych lub innych środków elektromagnetycznych, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych, a w szczególności pocztę elektroniczną lub faks. Pojęcie to wpisuje się w koncepcje komunikacji Zamawiającego z wykonawcami wprowadzonej w ramach nowego rozdziału do przepisów ustawy. 

Nowym pojęciem jest również pojęcie katalogu elektronicznego czyli ustalonego przez zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia publicznego, sposób organizacji informacji zawartych w ofercie i format ich przedstawienia, wspólny dla wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Praktyczne zastosowanie katalogu uzależnione będzie od woli Zamawiającego. 

Ustawodawca postanowił wprowadzić do tzw. słowniczka pojęć również dwa pojęcia stosowane dotychczas w zamówieniach publicznych, jednak nie zdefiniowane tj. zamówienia sektorowe rozumiane jako zamówienia, o których mowa w art. 132 ust. 1 oraz zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa przez które należy przez to rozumieć zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1. 

Nowe pojęcia pozwalają na interpretacje przepisów dotyczących komunikacji oraz zrozumienie treści pozostałych wprowadzonych nowelizacją zmian. 

Autor: Daria Rychlik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz