środa, 20 kwietnia 2016

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zasady jego stosowania i wypełniania zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Od dnia 18 kwietnia 2016r. wykonawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz konkursach, których wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych może przedstawić Jednolity Europejski Dokument Zamówienia wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak przesłanek wykluczenia z postępowania. Tym samym zgodnie z zasadą bezpośredniej skuteczności dyrektyw zamawiający zobowiązani są przyjmować od wykonawców Jednolity Dokument w sytuacji, gdy tak zdecydują się oni potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Oprócz wykonawców uprawnieni i zobowiązani do składania Jednolitego Dokumentu  są w przypadku wykonawców składających ofertę jako konsorcjum  wykonawcy będący jego członkami, podwykonawcy, z których korzysta wykonawca by zrealizować przedmiot zamówienia jeżeli zamawiający żąda wykazania faktu skorzystania z ich pomocy oraz podmiot trzeci , na którego zasoby powołuje się wykonawca.  
Standardowy formularz Jednolitego Dokumentu stanowi załącznik do Rozporządzenia wykonawczego Komisji Unii Europejskiej z dnia 5  stycznia 2016r. W obecnym stanie prawnym dokument ten można będzie składać w formie elektronicznej lub papierowej.  
Od 18 kwietnia 2018r. dokument będzie mógł być przekazywany tylko i wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą narzędzia przygotowanego przez Komisje Unii Europejskiej.  Jednolity Dokument w trybach jednoetapowych wykonawcy mogą złożyć wraz  z ofertą, natomiast w trybach wieloetapowych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
Formularz Jednolitego Dokumentu zawierać musi pewne minimalne  informacje. Do tych informacji należą oświadczenie wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki wykluczenia, oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,  określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub potwierdzających spełnienie warunków udziału, oświadczenie wykonawcy, z którego wynika, że wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału, informacje niezbędne do  uzyskania przez zamawiającego dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bazy danych.  
Do czasu wprowadzenia narzędzia przygotowanego przez Komisje Unii Europejskiej na zamawiających ciążył będzie obowiązek wpisywania  samodzielnie pewnych informacji do formularza Jednolitego Dokumentu. I tak stosownie do tego dane zawarte w części pierwszej formularza dotyczące identyfikacji postępowania takie jak dane zamawiającego i  zamówienia zamawiający zobowiązany jest wypełnić samodzielnie.  W pozostałym zakresie formularz wypełnia wykonawca składający swoją ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić  Jednolity Dokument w zakresie wymaganym przez zamawiającego, który wskazał warunki udziału w postępowaniu.  Tym samym treści formularza nie objęte tym zakresem wykonawca nie wypełnia. 
Tytułem zakończenia podkreślić należy, że szczegółowe zasady wypełniania  formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia do czasu przyjęcia projektu nowelizacji ustawy mogą ulegać zmianie. 
Autor: Daria Rychlik

3 komentarze:

  1. jeśli wygrywający przetarg ma stosowne dokumety w momencie ogłaszania zamówienia publicznego- czy niektóre z nich mogą być nieważne w momencie wyłonienia wykonawcy? tzn oświadcznie w JEDZ o spełnianiu warunków zamówienia dotyczą dat składania JEDZ czy od dat wybory wykonawcy?

    OdpowiedzUsuń
  2. jeśli wygrywający przetarg ma stosowne dokumety w momencie ogłaszania zamówienia publicznego- czy niektóre z nich mogą być nieważne w momencie wyłonienia wykonawcy? tzn oświadcznie w JEDZ o spełnianiu warunków zamówienia dotyczą dat składania JEDZ czy od dat wybory wykonawcy?

    OdpowiedzUsuń
  3. Dzień dobry! Aktualne, czyli ważne w dniu ich składania, ale słowo „aktualne” może być różnie interpretowane przez Zamawiającego. Miejmy nadzieję że w projektowanej nowej ustawie będzie to jasno określone.

    OdpowiedzUsuń