piątek, 22 kwietnia 2016

Wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro

Działając na podstawie art. 154 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował Wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro (powstały w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych). 
Podkreślenia wymaga, że dokument ma charakter wyłącznie przykładowy, a jego stosowanie jest dobrowolne. Zamawiający mogą modyfikować wzór regulaminu, dostosowując jego treść do swoich potrzeb, w szczególności w zakresie wartości zamówienia, od której stosowany będzie regulamin, metod szacowania wartości zamówienia, kryteriów wyboru wykonawcy, wprowadzenia słowniczka pojęć czy przesłanek odstąpienia od stosowania regulaminu. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać podstawowych  zasad: 
-  zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości, 
- racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, czyli min.  w sposób celowy i oszczędny
Regulamin nie ma zastosowania, jeżeli zamówienie udzielane jest za pośrednictwem elektronicznej platformy katalogów produktów (e-Katalogi).
Wytyczne w regulaminie nie zmieniły się i jej główne założenia to m.in:
Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia ustanawia się na podstawie co najmniej jednej z poniższych metod:
- analiza cen rynkowych
- analiza podobnych wydatków z roku poprzedniego powiększona o wskaźnik wzrostu cen z danych w GUS
- analiza cen ofertowych złożonych w poprzednich postępowaniach powiększona o wskaźnik wzrostu cen z danych w GUS
Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia należy udokumentować.
Czynność wyboru wykonawcy przeprowadza się poprzez informację o zamówieniu podaną na stornie internetowej, przekazaniu zapytania do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców, poprzez zebranie co najmniej trzech ofert publikowanych na stronach internetowych, zawierających cenę proponowaną przez potencjalnych wykonawców.
Umowę sporządza się co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na kolejno numerowanych i parafowanych przez strony kartach, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla wykonawcy, a drugi dla zamawiającego.
Więcej informacji w regulaminie udostępnionym na stronie  https://www.uzp.gov.pl/
Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz