wtorek, 26 kwietnia 2016

Prawo zamówień publicznych – tajemnica przedsiębiorstwaW artykule 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych czytamy: „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”.
 

Na podstawie powyższego stwierdzić należy, że dla zachowania informacji w poufności nie jest wystarczającym ich zastrzeżenie jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, ale koniecznym jest wykazanie przez zastrzegającego, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przy czym wskazany obowiązek wykazania oznacza więcej niż wyjaśnienie przyczyn co do objęcia informacji tajemnicą. Oznacza to, że w momencie zastrzegania informacji w dokumentacji przetargowej przystępujący do przetargu musi wykazać istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ujawnieniem informacji a ewentualną szkodą i przynajmniej uprawdopodobnić możliwość poniesienia tej szkody. Brak uzasadnienia przez wykonawcę zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa zwalnia zamawiającego z obowiązku zachowania poufności wskazanych w zastrzeżeniu informacji.

Zastrzeżenie informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa musi nastąpić nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Należy przy tym pamiętać, że pomimo, że przepis art. 8 ust. 3 ustawy Pzp odnosi się do ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, to jednak z uwagi na okoliczność, iż zastrzegane informacje mogą znajdować się także w innych dokumentach, np. w wyjaśnieniach wykonawcy, zasadę tę należy stosować do wszystkich dokumentów składanych w postępowaniu.

Sam fakt istnienia procedur, czy umów z klauzulami poufności nie oznacza automatycznego uznania zasadności zastrzeżenia określonych informacji –to zamawiający winien mieć możliwość weryfikacji istniejących u wykonawcy procedur i umów zawierających klauzule poufności. Przy czym nie ulega wątpliwości fakt, że badanie skuteczności zastrzeżenia pewnych informacji jako niejawnych musi być wykonane ze szczególną starannością przez Zamawiającego. Jest to bowiem czyn nieodwracalny i raz ujawniona informacja poufna nie stanie się ponownie informacją niejawną. Błędna ocena rodzi konsekwencje karne dla Zamawiającego.


Izabela Domitrz 
Grupa Biznes Polska

Opracowane na podstawie orzecznictwa KIO z dnia 25 stycznia 2016 r. sygn. akt: KIO 2861/15, KIO 31/16, Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/201

2 komentarze:

  1. Odpaliłem google i myślałem, że mnie rozniesie od niektórych blogów, a tu proszę takie cacko. Konkretnie, przejrzyście i z dbałością o estetykę, to lubię!

    OdpowiedzUsuń