piątek, 10 czerwca 2016

9 czerwca Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności na posiedzeniach w dniu 9 czerwca 2016 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 8 czerwca 2016 r. nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. wprowadził 120 poprawek do ustawy.
 


Senat odrzucił następujące poprawki:
 1. Poprawki nr 7 i 120 usuwają z katalogu wyłączeń przedmiotowych z reżimu ustawy – Prawo zamówień publicznych zamówienia, których przedmiotem są niektóre usługi z zakresu leśnictwa.
 2. Poprawka nr 29 zmierza do tego, aby zamawiający nie określał w opisie przedmiotu zamówienia zakresu czynności, które mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
 3. Poprawki nr 59 i 135 przewidują odmienną od przyjętej w ustawie koncepcję zamówień in-house, w szczególności modyfikują przesłanki zamówienia z wolnej ręki, określają zasady publikowania ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy w tym trybie, wymagania, które musi spełniać wykonawca, oraz zasady wykonywania zamówienia, a także wydłużają do 1 stycznia 2018 r. okres vacatio legis przepisów o tych zamówieniach.

Pozostałe poprawki zostały przyjęte, w ich skład wchodzą min.
 1. Poprawka nr 20 zmierza do tego, aby w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów selekcji nie można się było powołać na zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną innych podmiotów.
 2. Poprawka nr 24 dostosowuje przepisy ustawy do wzoru europejskiego dokumentu zamówienia.
 3. Poprawka nr 27 umożliwia zamawiającemu zwrócenie się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w przypadku, gdy złożone dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego.
 4. Poprawki nr 62, 114, 116 i 136 polegają na dodaniu do ustawy – Prawo zamówień publicznych regulacji określających obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zawarcia umowy w sprawie zamówienia in-house oraz zasady zawierania takich umów i sposób sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych zasad.
 5. Poprawka nr 67 zmierza do tego, aby zamawiający odrzucał ofertę również wówczas, gdy ta zawiera błąd w obliczeniu kosztu.
 6. Poprawka nr 119 zmierza do tego, aby podmiot prowadzący działalność archiwalną był obowiązany zamieszczać ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tysięcy euro
 7. Poprawka nr 121 zmierza do tego, aby podmiot prowadzący działalność kulturalną był obowiązany zamieszczać ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tysięcy euro.
 8. Poprawka nr 124 zmierza do tego, aby w przypadku gdy rada gminy postanowi o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta był obowiązany zorganizować przetarg w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie takich odpadów. 
Izabela Domitrz

https://www.biznes-polska.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz