czwartek, 9 czerwca 2016

Partnerstwo innowacyjne w projekcie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Partnerstwo innowacyjne to nowy tryb postępowania, który wprowadzi nowelizacja ustawy Pzp .  Z uwagi na fakt, że dotychczas  nie było takiego trybu warto jeszcze przed wejściem wżycie nowelizacji zapoznać się z zapisami dotyczącymi partnerstwa. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu  zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje by ostatecznie zaprosić ich do złożenia ofert ostatecznych na opracowanie innowacyjnego produktu, usług i robót budowlanych niedostępnych na rynku oraz ich sprzedaż. 

Czym jest innowacyjny produkt, usługa lub roboty budowlane? Ustawodawca wskazuje, że jest to nowy lub znacznie udoskonalony produkt, usługa lub proces produkcji, budowy, konstrukcji. Oznacza to również nową metodę marketingową, organizacyjną w działalności przedsiębiorczej, organizowaniu pracy lub relacjach zewnętrznych. W ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający określa między innymi  zapotrzebowanie na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane oraz elementy opisu przedmiotu zamówienia, definiujące minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty. 
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 zamawiający w ogłoszeniu wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  nie może być krótszy niż 7 dni. Natomiast jeżeli wartość zamówienia będzie równa lub przekraczać kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 termin ten nie może być krótszy niż 30 dni. Do złożenia ofert wstępnych dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału. Termin ten nie może być krótszy niż 30 dni. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia określać powinna miedzy innymi informacje o etapach partnerstwa, celach do osiągnięcia po każdym z nich, zasady na jakich nastąpi wybór partnera, informacje o możliwości zakończenia partnerstwa, rozwiązania mające zastosowanie do praw własności intelektualnej oraz  elementu opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania. Do negocjacji zapraszani są wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty wstępne. Negocjacje mają charakter poufny i nie mogą doprowadzić do zmiany minimalnych wymagań oraz kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu.  Po ich przeprowadzeniu zamawiający wyznacza termin składania ofert, który nie może być krótszy niż 10 dni.  Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę.  
Ten tryb postępowania składa się z etapów odpowiadających kolejności działań prowadzonych w procesie badawczo- rozwojowym. W szczególności obejmować może prototypowanie, wytworzenie produktów i świadczenie usług. W ramach partnerstwa zamawiający ustala cele pośrednie, które partnerzy mają osiągnąć oraz przewiduje wynagrodzenie w częściach uwzględniających etapy partnerstwa. Po każdym etapie zamawiający może zakończyć partnerstwo innowacyjne lub zmniejszyć liczbę partnerów, gdy jest ich kilku rozwiązując  z nimi umowę.  Praktyka stosowania tego trybu postępowania pokaże jak duże będzie miało one znaczenie w przyszłości. 
Autor: Daria Rychlik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz