piątek, 17 czerwca 2016

Zamówienia publiczne- środki ochrony prawnej w projektowanej ustawie

Nowelizowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych przewiduje regulację dotyczącą częściowego uwzględnienia zarzutów, w tym wprowadzono regulację dotyczącą ponoszenia kosztów w przypadku częściowego uwzględnienia zarzutów (projektowane zmiany w art. 186).
 
1. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów 
2. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie. Koszty postępowania odwoławczego ponosi odwołujący- jeżeli postępowanie zostało oddalone przez Izbę, lub wnoszący sprzeciw jeśli postępowanie zostało uwzględnione.
3. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów, Izba rozpatruje odwołanie w zakresie tych pozostałych zarzutów. Koszty postępowania odwoławczego ponosi odwołujący jeśli odwołanie tych części zarzutów zostało oddalone przez Izbę, bądź zamawiający jeśli Izba uwzględniła odwołanie w tych częściach zarzutów w których było składane.

Izabela Domitrz
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz