poniedziałek, 20 czerwca 2016

Urząd Zamówień Publicznych: Powołanie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych powołała z dniem 14 czerwca 2016 r. na  stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Panią Małgorzatę Rakowską – Członka KIO
 
Krajowa Izba Odwoławcza jest organem właściwym do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W skład Krajowej Izby Odwoławczej wchodzi obecnie 37 członków, którzy zajmują się orzekaniem w sprawach odwoławczych, wydawaniem postanowień o uchyleniu zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze oraz podejmowaniem uchwał ws. zastrzeżeń do wyników kontroli Prezesa UZP. Członkowie składów orzekających Izby przy orzekaniu są niezawiśli i związani wyłącznie przepisami obowiązującego prawa. 

Organami Izby są:
  1. Prezes
  2. Wiceprezes
  3. Zgromadzenie ogólne, które tworzą członkowie Izby.

Izabela Domitrz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz