czwartek, 29 września 2016

„Procedura odwrócona” według ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.
Powyższy przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego art. 56 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, w świetle którego w procedurach otwartych instytucje zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją spełnienia kryteriów kwalifikacji.

Procedura ta polega zatem na tym, że zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie badając nawet wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców, składanych w szczególności w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. W pierwszej kolejności dokonuje on oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.

źródło: Urząd Zamówień Publicznych

4 komentarze:

 1. Mamy 4 Wykonawców. Jeden jest najkorzystniejszy z punktu kryteriów opisanych w SIWZ i jego wzywamy do złożenia oświadczeń i dokumentów.....niestety jest ostatecznie wykluczony. Co w takim przypadku wzywać pozostałych, których oferty jeszcze się mieszczą w możliwościach finansowych czy wzywać po kolei .....a czas mija.... :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Dzięki za wpis, bardzo pomocne informacje :) Miło, że staracie się uświadamiać otoczenie, plus ode mnie za to!

  OdpowiedzUsuń
 3. W procedurze odwróconej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp). Czy w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego czy też dopiero na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp ? Czy nie jest tu jakaś sprzeczność w przepisach ?

  OdpowiedzUsuń
 4. Pytanie 1:
  pytanie apropo tego czy po nowelizacji wykonawca składa tylko wymagane oświadczenia, formularz ofertowy i Jedz, czy również jednocześnie składa wszystkie dokumenty z KRK,KRS,ZUS,US od razu z oferta czy dopiero później jeśli jego oferta by wygrała?
  oraz pytanie 2:
  W jaki sposób wykonawca ma złożyć oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w ciągu 3 dni od ukazania się raportu z otwarcia ofert? czy takie oświadczenie musi być wysłane w oryginale pocztą/kurierem czy wystarczy mail lub faks?

  OdpowiedzUsuń