czwartek, 8 września 2016

Zamówienia publiczne- nowa ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

W dniu 5 września 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ustawa została skierowana do dalszych prac parlamentarnych w Senacie. 
 
Przypomnijmy, że koncesja jest umową, na podstawie której koncesjonariusz (czyli podmiot wykonujący roboty budowlane lub świadczący usługi) zobowiązuje się wobec koncesjodawcy (czyli podmiotu publicznego) do wykonania przedmiotu zgodnie z zawartą umową- koncesją za wynagrodzeniem. Wynagrodzeniem jest jednak wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego lub świadczenia usług objętych koncesją. Jest to główny element odróżniający koncesje od klasycznych zamówień publicznych. Wynagrodzenie pochodzi od podmiotów trzecich – np. użytkowników autostrady. Drugą różnicą między klasycznym zamówieniem publicznym a koncesją jest ponoszenie ryzyka ekonomicznego po stronie Wykonawcy.
Nowe przepisy przewidują, że umowy będą mogły być zawierane co do zasady na okres do 5 lat. W obecnym stanie prawnym umowy były zawierane na o wiele dłuższe terminy, co według ustawodawcy ogranicza konkurencję między przedsiębiorcami.
Nowa ustawa zmienia również system środków ochrony prawnej w obszarze koncesji. Dotychczas ustawa koncesyjna przewidywała zupełnie odrębny model ochrony interesów prawnych podmiotów ubiegających się o zawarcie umowy koncesji. Zamiast postępowania administracyjno- sądowego możliwe będzie odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do Sądu Okręgowego, czyli system taki jak w prawie zamówień publicznych.


Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz