piątek, 4 listopada 2016

Opinia prawna dotycząca stosowania art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych, dostrzegając niezwykle istotne dla rynku zamówień publicznych zagadnienie związane z brzmieniem art. 29 ust. 3a i  art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy Pzp, tj. z obowiązkiem zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, a co za tym idzie koniecznością zapewnienia przestrzegania ciążących na zamawiających i wykonawcach obowiązków z tym związanych, podjął szereg działań w celu przygotowania kompleksowego stanowiska, które ułatwi praktyczne stosowanie ww. przepisów.
 
Z uwagi na charakter zagadnienia związanego z wymogiem zatrudniania na podstawie umowy o pracę oraz kontrolą spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, implikującego przetwarzanie danych osobowych, zasadne było uzyskanie opinii w przedmiotowym zakresie właściwego organu, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie, mając na celu efektywne wdrożenie i funkcjonowanie w praktyce przywołanych przepisów ustawy Pzp, Prezes Urzędu zwrócił się do Głównego Inspektora Pracy o rozważenie możliwości wprowadzenia określonych systemowych działań, które pozwolą na skuteczne stosowanie w praktyce rozwiązania przewidzianego przez ww. przepisy i tym samym umożliwią realizację społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Poniżej przedstawiamy Państwu opinię na temat obowiązku zamawiającego określania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz przykładowe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczące wymogów w zakresie art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, a także stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz pismo Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Głównego Inspektora Pracy.

Poniższe linki dostępne są na stronie Urzędu Zamówień Publicznych

Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy
Opinia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Opinia dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
Klauzula dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

 źródło: Urząd Zamówień Publicznych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz