czwartek, 27 października 2016

Zamówienia publiczne- Uchwała nr 16 Rady Dialogu Społecznego

Stanowisko Rady Dialogu Społecznego w sprawie stosowania prawa korzystnego na rynku pracy w sektorze zamówień publicznych.
 
Rada Dialogu Społecznego wzywa zamawiających do zagwarantowania przy realizacji zamówień publicznych przestrzegania prawa pracy. Zobowiązuje do zatrudniania pracowników na umowę o pracę, tam gdzie realizowane będą czynności mające znamiona art. 22 ust. 1 Kodeksu Pracy.

Według Rady przywróci to uczciwa konkurencję na rynku i poprawi warunki świadczenia pracy przez osoby realizujące przetargi. Rada przypomina również, że art. 29 ust. 3A ustawy Prawo zamówień publicznych jest zgodny z zapisem Dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, które wskazują na społeczny charakter zamówień publicznych oaz realizację przetargów w sposób gwarantujący efektywne wydatkowanie środków publicznych.

W związku z powyższym Rada Dialogu przypomniała, że zamawiający są zobowiązani wymagać od wykonawców zatrudniania osób realizujących zamówienie publiczne zatrudniania swoich pracowników na podstawie umowy o pracę zawsze gdy jest to uzasadnione rodzajem wykonywanych czynności. Zamawiający powinni określać w dokumentacji przetargowej wymóg zatrudnienia na umowę o pracę oraz czynności jakie będą wykonywane przy tej umowie.

Rada Dialogu Społecznego wezwała również zamawiających do przeprowadzenia waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych na podst art. 8 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw o koszty wynikające z zapisów ustawy w tym wzrost wynagrodzeń osób przyjmujących zlecenie i świadczących usługi wraz z pochodnymi naliczanymi od tych wynagrodzeń oraz dodatkami za pracę w porze nocnej.

Rada Dialogu Społecznego wezwała do ustalenia budżetu zamawiającego w kwestii realizacji zamówień publicznych tak, by w ramach ich realizacji zagwarantowana została możliwość przestrzegania obowiązującego prawa w kwestii zatrudniania pracowników na umowę o pracę, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej.

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza