piątek, 16 grudnia 2016

Prawo zamówień publicznych: „procedura odwrócona” w praktyce

Procedura odwrócona uregulowana jest w art. 24aa ustawy Pzp, który pozwala zamawiającemu w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert, a dopiero potem zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Warunkiem jest zawarcie informacji o takiej możliwości w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. 


 
Zamawiający podczas oceny ofert w pierwszej kolejności bada oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ. Dopiero po tej czynności wybierając ofertę, która na podstawie powyższych przesłanek okazała się najkorzystniejsza bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, ale tylko od tego jednego oferenta. Informacje w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów UE, oświadczenie składa się w formie JEDZ. W przypadku zamówień o wartości niższej niż progi UE składane są zwyczaje oświadczenia. Dokumenty te składane są razem z ofertą, czyli tak jak przy zwykłej procedurze z tą różnicą, że w przypadku procedury odwróconej- sprawdzanie ich odbywa się dopiero po wybraniu jednego oferenta i tylko jego oświadczenie jest badane. Oczywiście jeśli oświadczenie jest niekompletne czy tez zawiera błędy zamawiający wzywa wykonawcę do wyjaśnień i uzupełnień braków w terminie przez siebie wskazanym.

Izabela Domitrz

Grupa Biznes Polska

2 komentarze:

 1. Wielka Nowelizacja 2016 przyniosła nam wiele nowych, często zaskakujących rozwiązań.
  Stosuję w postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego - procedurę uregulowaną w art. 24 aa ustawy (procedurę odwróconą)

  Chciałbym prosić o informację jak należałoby dokonywać oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (czy badać wszystkie złożone oferty pod kątem art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ), a następnie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza ,dokonywać oceny podmiotowej tego Wykonawcy.

  https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/procedura-uregulowana-w-art.-24aa-ustawy-pzp,-tzw.-procedura-odwrocona

  http://prawo-zamówień-publicznych.pl/procedura-standardowa-versus-procedura-odwrocona/

  http://www.actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=10326

  http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,20846490,ocena-ofert-procedura-odwrocona.html

  http://www.noweprzetargi.pl/forum/viewtopic.php?id=15582

  OdpowiedzUsuń
 2. Bardzo ciekawy wpis, wiele się dowiedziałam.

  OdpowiedzUsuń