środa, 14 grudnia 2016

W dniu 14 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Część poprawek ma na celu wprowadzenie do ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi rozwiązań analogicznych do tych, które znajdą się w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Przepisy wchodzą w dniu dzisiejszym z wyjątkiem dotyczących zamówień in-house oraz partnerstwa publiczno-publicznego, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
 
Zasadniczym celem nowo przyjętych regulacji jest przede wszystkim wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy w sprawie udzielania koncesji oraz zastąpienie obecnie obowiązującej ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi.
W ramach znowelizowanej ustawy wprowadzono taką samą zasadę jak w ustawie Prawo zamówień publicznych – próg stosowania ustawy wynosi 30 tysięcy euro, a przypadku przekroczenia progu unijnego konieczność publikacji ogłoszenia o koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Od wejścia w życie ustawy organem właściwym do rozpoznawania odwołań będzie Krajowa Izba Odwoławcza, jednak na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom, a także uczestnikom postępowania odwoławczego przysługiwać będzie skarga do sądu powszechnego. Kontrolę w sprawach umów koncesji na roboty budowlane lub usługi będzie sprawował Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz