poniedziałek, 19 grudnia 2016

Zmiany w ustawie PZP, które wejdą w życie w styczniu 2017r.

W nowym roku wejdą w życie kolejne przepisy wdrażające nowelizacje z czerwca 2016r. W celu zapoznania się z nimi już wcześniej poniżej krótkie omówienie wszystkich zmian.
 
Pierwszą zmianą i nowością w ustawie jest powołanie tzw. zespołu w nowo dodanym art. 20a ustawy. Powołanie zespołu będzie obowiązkiem Zamawiającego w sytuacji, gdy wartość zamówienia na roboty lub usługi będzie równa lub przekraczać wartość 1 000 000 euro. Zespół odpowiadał będzie za nadzór realizacji udzielonego zamówienia. Co najmniej dwóch członków zespołu wchodzić będzie w skład komisji przetargowej. Zamawiający pomimo spełnienia powyższych przesłanek będzie mógł nie powołać zespołu jeżeli w inny sposób zapewnia udział co najmniej dwóch członków komisji przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia. Regulacja ta wejdzie w życie z dniem 14 stycznia. 
Druga zmiana dotyczy podwykonawców w art. 36 dodany zostaje ust. 2a zgodnie, z którego treścią wykonawca, któremu udzielono zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności publicznej lub roboty budowlane wykonawca jest obowiązany osobiście wykonać kluczowe części tych usług lub robót. 
Kolejne zmiany dotyczą treści art. 67 ustawy, a więc przesłanek zastosowania trybu udzielenia zamówienia z wolnej reki. Dodane zostają nowe okoliczność warunkującą zastosowanie tego trybu, które zakładają jego stosowanie gdy zamawiający będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a udziela zamówienia osobie prawnej, konieczne jest przy tym spełnienie wymienionych w ustawie warunków. Przepisy dotyczące możliwości zastosowania trybu z wolnej reki wejdą w życie z dniem 1 stycznia. 
Nowością jest dodanie regulacji zgodnie, z którą przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12–15, zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony, na swojej stronie internetowej, informację o zamiarze zawarcia umowy i w informacji tej zamieszcza informacje, które wskazuje ustawodawca. Ponadto zmawiający będzie mógł zawrzeć umowę dopiero po upływie 14 dni od ogłoszenia zamiaru zawarcia umowy. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że umowa zawarta z naruszeniem wskazanego terminu podlega unieważnieniu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 7. Po zawarciu umowy zmawiający zobowiązany będzie informacje o tym niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zamieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony, na swojej stronie internetowej. W przypadku, jeżeli zamawiający nie udzielił zamówienia, również jest obowiązany w tym samym terminie zamieścić informacją o nieudzieleniu zamówienia . Do umowy zawartej w trybie zamówienia z wolnej ręki ustawodawca wprowadza jeszcze dodatkowo regulację dotycząca wygaśnięcia tak zawartej umowy. Zgodnie z nowo dodanym art. 146 a ustawodawca z mocy prawa określił wygaśnięcie umowy z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym w kontrolowanej osobie prawnej udział uzyskał kapitał prywatny, poza sytuacją opisaną w art. 67 ust. 10, a w ww. przepisie, wiec gdy zamówienia udziela placówka zagraniczna. Tak więc, wystąpienie tej przesłanki skutkuje wygaśnięciem umowy. To oznacza, że umowa jest nieważna ex nunc. Wszystkie zmiany dotyczące trybu z wolnej reki wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017r. 

 autor: Daria Rychlik 

4 komentarze:

 1. Dobrze wiedzieć takie rzeczy :) Przydatny post!

  OdpowiedzUsuń
 2. Dzięki za dzielenie się tą wiedzą. Szukałem informacji na ten temat, niestety wszędzie spotykałem urzędowy bełkot. Tutaj napisane z sensem i zrozumiale.

  OdpowiedzUsuń
 3. Według mnie jest mała pomyłka w treści:
  jest: Druga zmiana dotyczy podwykonawców w art. 36 dodany zostaje ust. 2a
  powinno być: Druga zmiana dotyczy podwykonawców w art. 36a dodany zostaje ust. 2a

  OdpowiedzUsuń
 4. Witam, zgadzam się wkradła się omyłka pisarska oczywiście druga zmiana dotyczy art. 36a, w którym dodano ust. 2a.

  OdpowiedzUsuń