środa, 22 lutego 2017

Porozumienie dotyczące projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych

Podpisanie przez Ministra Rozwoju i Finansów, Ministra Cyfryzacji oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 lutego 2017 r. „Porozumienia o współpracy w celu realizacji projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych”. 
  Strony porozumienia zobowiązują się w nim do współpracy w zakresie:
  1. budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych;
  2. zapewnienia interoperacyjności platformy elektronicznych zamówień publicznych i platformy elektronicznego fakturowania oraz innych systemów informatycznych, mogących mieć związek z budową platformy;
  3. przygotowania zmian prawnych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z zawartego Porozumienia.
Nad prawidłową realizacją porozumienia czuwać ma Zespół powołany przez Ministra Cyfryzacji, na którego czele ma stanąć przedstawiciel Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jednocześnie strony Porozumienia uzgodniły, iż będą dążyć do  finansowania budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych ze środków UE w ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursu w ramach II Osi priorytetowej POPC 2014-2020 – „E-administracja i otwarty rząd”, Działania 2.1. „wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (I komponent).

Proces pełnej elektronizacji zamówień publicznych, w tym w zakresie komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności w odniesieniu do składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zgodnie z regulacjami prawa europejskiego powinien zakończyć się do dnia 18 października 2018 r.,a w przypadku centralnych jednostek zakupujących - do dnia 18 kwietnia 2017 r. Aktualnie obowiązujące w tym zakresie regulacje ustawy Prawo zamówień publicznych zasadniczo wdrażają do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektyw europejskich. Zawarte Porozumienie ma natomiast na celu podejmowanie działań zmierzających do stworzenia narzędzia technicznego, dającego z jednej strony możliwość komunikacji elektronicznej zamawiającego z wykonawcą, w tym w szczególności składania w sposób bezpieczny ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i skorelowania tego systemu z elektronicznym systemem wystawania faktur przez przedsiębiorców w publicznych kontraktach, z drugiej zaś strony pozwalającego na sprawne monitorowanie rynku zamówień publicznych.

Rezygnacja z tradycyjnego, papierowego sposobu wymiany informacji na rzecz formy elektronicznej to rewolucja w zamówieniach publicznych. Przyczyni się do uproszczenia funkcjonowania zamówień publicznych i odbiurokratyzowania procedur związanych z zamówieniami publicznymi oraz do obniżenia kosztów prowadzonych w ten sposób postępowań. Wpłynie na skrócenie czasu ich trwania, wzrost konkurencyjności na rynku poprzez zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw, a także poprawę jakości dokumentów związanych z zamówieniami. Informatyzacja systemu zamówień publicznych pozwoli na rezygnację z biurokratycznych procedur składania rocznej sprawozdawczości przez jednostki zamawiających. Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych umożliwi przeprowadzenie za pomocą środków elektronicznych postępowania o udzielenie zamówienia - od przygotowania i wszczęcia takiej procedury, poprzez udostępnienie specyfikacji, komunikację zamawiającego z wykonawcami w toku postępowania, w tym składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do zakończenia postępowania, tj. udzielenia zamówienia. Informatyzacja systemu uwzględni również etap realizacji zamówienia.

źródło: Urząd Zamówień Publicznych

1 komentarz:

  1. Bardzo dobra wiadomość, oby platforma była dobrze zaprojektowana bo obecne procedury to jeden wielki bałagan.

    OdpowiedzUsuń