poniedziałek, 20 lutego 2017

Możliwość wniesienia odwołania w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 180 ust. 2 pkt. 6 w postępowaniu poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy) od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty można wnieść odwołanie. Jest to zmiana dokonana nowelizacją z 2016r., bowiem wcześniej takiej możliwości ustawodawca nie przewidywał w katalogu czynności, na które odwołanie może zostać wniesione. 
  
Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano uzasadnienie do orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2016r., sygn. akt II Ca 1461/16, w którym ta kwestia odegrała bardzo ważną rolę. Orzeczenie wydane zostało na skutek skargi wniesionej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej KIO) odrzucającej odwołanie wniesione przez wykonawcę oparte na naruszeniu art. 90 ust. 3 ustawy. Krajowa Izba Odwoławcza odrzucając odwołanie wykonawcy wskazała, że istotą zarzutu we wniesionym przez wykonawcę odwołaniu było zaniechanie odrzucenia oferty uznanej za najkorzystniejszą w postępowaniu z tego powodu, że zawierała rażąco niską cenę (KIO 1810/16). Zarzut ten nie mieści się w katalogu wskazanym w art. 180 ust.2 ustawy. Pozostałe zarzuty wskazane przez odwołującego KIO uznała jako mające charakter wtórny, w tym zarzut wyboru najkorzystniejszej oferty wywiedziony jako konsekwencja zaniechania odrzucenia oferty. Według KIO pod pojęciem czynności wyboru najkorzystniejszej oferty nie kryje się zaniechanie odrzucenia oferty innego wykonawcy.

W skardze do sądu Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zarzucił KIO naruszenie art. 180 ust.2 pkt. 6 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że wybór najkorzystniejszej oferty oznacza wyłącznie niedokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert i w konsekwencji uznanie, że odwołanie w postępowaniu poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 od wyboru oferty, która powinna zostać odrzucona nie przysługuje. Ponadto wniósł zarzut naruszenia art. 189 ust. 2 pkt. 6 ustawy poprzez jego niewłaściwe zastosowanie do stanu faktycznego sprawy i odrzucenie odwołania wykonawcy poprzez przyjęcie, iż odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust.2 pkt. 6. Na skutek wniesionej skargi Sąd Okręgowy w Szczecinie zmienił zaskarżone postanowienie KIO i oddalił skargę. Sąd przychylił się do stanowiska Prezesa i przyjął, ze przesłankę odwołania w postaci czynności wyboru najkorzystniejszej oferty należy interpretować w wersji rozszerzonej, a nie wąskiej tak jak zrobiło to KIO. Intencją ustawodawcy nowelizacja przepisów ustawy miała doprowadzić do rozszerzenia możliwości wniesienia odwołania. Ponadto wskazano, że czynność wyboru najkorzystniejszej oferty wskazana w art. 180 ust.2 pkt. 6 obejmuje również inne powinności Zamawiającego wynikające wprost z treści ustawy. W szczególności konieczność wyboru oferty niepodlegającej odrzuceniu na co wskazują przepisu działu IV ustawy tj. art. 82 ust. 3 ustawy zgodnie z którym treść oferty musi odpowiadać SIWZ, art.89 ust. 1 pkt.2 zawierający obowiązek odrzucenia oferty niezgodnej z SIWZ.

Podsumowując sąd uznał, że pomimo iż przesłanka czynności wyboru najkorzystniejszej oferty wprost nie wskazuje możliwości zaskarżenia, uznać należy, że w zakres jej badania wchodzi możliwość nieprawidłowego wyboru oferty. Dodatkowo wskazała, że jednym z celów nowelizacji było między innymi zwiększenie ochrony wykonawców z uwagi na ten cel dodane zostały kolejne przesłanki wniesienia odwołania w postępowaniach poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy. Tym samym przesłankę odwołania w postaci czynności wyboru najkorzystniejszej oferty interpretować należy w sposób szeroki tak jak wskazuje to wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie. 
 
Autor : Daria Rychlik
http://zamowieniaiochrona.com.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz